Publicerad: 13 december 2016

Pressmeddelande

Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala?

97 procent av de 1 262 förtroendevalda i Uppsala län är fritidspolitiker och har därmed uppdraget vid sidan av ordinarie arbete eller studier. Landstinget har en något högre andel småbarnsföräldrar och länet har en något högre andel utrikes födda bland de förtroendevalda jämfört med rikssnittet.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) presenterar i en färsk rapport vad som är utmärkande för de lokala politikerna i alla åtta kommuner och landstinget i Uppsala län. I rapporten redovisas också valdeltagandet, hur nöjda medborgarna är med den kommunala verksamheten och vilket förtroende de har för lokalpolitikerna.

Lena Micko, ordförande SKL

– Förhoppningen är att vi med rapportserien kan öka förståelsen för vilka personer som lägger en stor del av sin tid på att fatta beslut och ta ansvar för en fungerande välfärd i vårt samhälle, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, om de lokala rapporterna som under hösten släpps successivt för de 21 länen.

Uppsala län har i genomsnitt en kommunalpolitisk företrädare på 330 invånare och en landstingspolitiker på 1 837 invånare. Det innebär att här finns färre förtroendevalda i kommunerna, men fler i landstinget jämfört med snittet i landet. Riksgenomsnittet är cirka 265 invånare per kommunalpolitiker och 2 202 invånare per landstingspolitiker.

De flesta samhällsgrupper är relativt väl representerade bland de förtroendevalda i Uppsala län, vilket är viktigt för olika perspektiv i beslutsfattandet.

– Vi tycker att det är viktigt att kommunerna och landstinget i Uppsala län får fördjupad kunskap om sina förtroendevalda – inte minst för att utveckla engagemanget hos underrepresenterade grupper i fullmäktigeförsamlingar, nämnder och styrelser, säger Lena Micko.

Så här utmärker sig förtroendevalda i Uppsala län:

  • 44 procent av de förtroendevalda i kommunerna i Uppsala län är kvinnor, jämfört med 43 procent för riket. I Landstinget i Uppsala län är andelen kvinnor 46 procent, vilket innebär en något ojämnare könsfördelning än riksgenomsnittet för regioner/landsting, som är 48 procent.
  • Utrikes födda är något bättre representerade bland de förtroendevalda i Uppsala läns kommuner och i Landstinget i Uppsala län än gruppen är i riket. 10 procent av de förtroendevalda är utrikes födda, jämfört med 17 procent i befolkningen, vilket innebär en skillnad på sju procentenheter. I riket i stort är skillnaden i genomsnitt 10 procentenheter.
  • Var tionde kommunpolitiker har barn under sex år, jämfört med 13 procent i befolkningen. I landstinget finns en liten överrepresentation av småbarnsföräldrar: 14 procent bland de förtroendevalda jämfört med 13 procent i befolkningen.

2016 Vilka är lokalpolitikerna i Uppsala län?

Rapporten om förtroendevalda grundar sig på undersökning av Statistiska centralbyrån under 2015, med finansiellt stöd från Sveriges Kommuner och Landsting. Rapporten är den tredje upplagan. Tidigare undersökningar genomfördes år 2011 och 2007.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!