Publicerad: 30 maj 2017

Nyhet

Viktigt med mer statligt stöd till klimatanpassning

En höjning av statens bidrag till klimatanpassningsåtgärder kan inte vänta. Det måste ske snarast. Det är en av SKL:s kommentarer till förslagen från utredningen om klimatanpassning.

– Våra fysiska miljöer behöver anpassas till det förändrade klimatet för att förhindra bland annat översvämningar, ras och skred. Kommuner, landsting och regioner prioriterar frågan högt men staten behöver ge bättre stöd. Flera förslag från utredningen är bra. Men det krävs ännu mer, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Bra att ansvar förtydligas

Tidigare i maj presenterade SKL:s programberedning för klimat sina slutsatser om vad som krävs för att effektivisera klimatanpassningen. En viktig slutsats var att staten måste förtydliga vem som bär ansvaret för att vidta åtgärder vid befintlig bebyggelse.

– Utredningen är tydlig med att det är fastighetsägaren som ska vidta åtgärder på sin fastighet. Det är bra att man är så tydlig, säger Lena Micko.

Underlag till kommuner måste bli bättre

SKL välkomnar även att utredningen vill ge Boverket ett samordnande ansvar kring att förse kommuner med underlag om hur de påverkas av klimatförändringarna. I dag arbetar drygt 30 myndigheter med klimatanpassning. Kommuner behöver en väg in.

– Vi vill också betona att underlagen måste bli mer relevanta och att de ska vara kostnadsfria. Dagens underlag är för övergripande. Många kommuner köper därför in underlag från konsulter och myndigheternas affärsverksamhet, säger Lena Micko.

Statliga bidrag behöver höjas snarast

Ett annat förslag från utredningen är att kommuner ska analysera vilka behov som finns av att klimatanpassa fysiska miljöer lokalt och föra in det i sina översiktsplaner. Först efter det ska staten ta ställning till om bidragen till klimatanpassningsåtgärder bör höjas. En eventuell höjning av statsbidragen kan därför dröja många år.

– Vi vill uppmana regeringen att höja ersättningarna snarast. Många åtgärder behöver vidtas här och nu. Men många gånger påbörjas inte arbetet eftersom det saknas finansiering. Staten har huvudansvaret för finansieringen av åtgärder i klimatanpassningen, men de bidrag som finns i dag räcker inte till, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!