Publicerad: 27 november 2015

Nyhet

Viktigt att punkter om utsatta EU-medborgare beaktas

SKL:s styrelse har beslutat om ett antal punkter som man vill att den nationella samordnaren för utsatta EU-medborgare ska beakta. Ambitionen är att hitta positiva lösningar för alla parter.

Lena Micko.
– Det är viktigt att samordnarens slutsatser ligger i linje med våra ställningstaganden. De bygger på den samlade erfarenheten från kommuner och landsting av vad som behöver förändras, säger Lena Micko, ordförande i SKL.SKL:s ställningstagande innehåller bland annat följande:
  • Den fria rörligheten inom EU är en viktig rättighet att värna. Det finns dock ett personligt ansvar för att ordna med sin försörjning, inklusive ett lagligt boende, under de tre månader som en person har rätt att vistas i Sverige för att försöka etablera sig på arbetsmarknaden.
  • För de EU-medborgare som vistas här tillfälligt och utan uppehållsrätt sträcker sig kommunens skyldighet till att efter individuell prövning bedöma behovet av akut nödbistånd.
  • Att EU-medborgare tillfälligt tvingas lämna sina hemländer och söka sin försörjning genom att tigga är en både oacceptabel och ohållbar situation.
  • Inom ramen för det bilaterala avtal som regeringen har slutit med Rumänien finns förutsättningar för ett förstärkt och viktigt utbyte. SKL:s avsikt är att uppmuntra och så långt det är möjligt stödja det arbetet.
  • Delar av lagstiftningen är inte anpassad till nuvarande situation, och det behövs en översyn och klargöranden för att kommuner och landsting ska kunna utföra sitt uppdrag.
  • Svensk lagstiftning måste gälla lika för alla för att tilltron till rättsväsende och andra institutioner ska finnas kvar. Illegala boplatser måste avlägsnas i ett tidigt skede, med ett medmänskligt förfarande där rutiner finns för hur människor ska bemötas med värdighet och ges information i god tid.
  • Idéburen sektor gör ett stort och viktigt arbete, både med och utan det offentligas stöd.

Sverigedemokraterna reserverade sig mot del av beslutet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!