Publicerad: 8 januari 2016

Nyhet

Viktiga lagändringar vid årsskiftet

Ett antal lagar och förordningar ändrades vid årsskiftet och ytterligare ett antal kommer att ändras under årets första månader. Många av dessa påverkar kommuner, landsting och regioner.

En hand pekar i en lagbok.

SKL har valt ut och summerat texten för några av de viktigaste lagändringarna utifrån Regeringskansliets skrift "Viktiga lagar och förordningar inför årsskiftet 2015/2016".

Om inget annat anges gäller ändringarna från den 1 januari 2016.

Hela skriften på regeringen.se

Nyanlända och arbetsmarknad

 • Medel för utveckling av snabbspår för nyanlända
  En ny förordning föreslår att arbetsmarknadens parter ges möjlighet att ansöka om medel för främjande- och utvecklingsinsatser som syftar till att påskynda nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

  SKL:s arbete med snabbspår för nyanlända
 • Höjd ersättning till kommunerna för mottagande av nyanlända
  För att öka kommunernas möjligheter att ta emot nyanlända och bland annat skapa bättre förutsättningar att ge praktisk hjälp och stöd höjs ersättningen till kommunerna. Schablonersättningen per nyanländ höjs från 83 100 kronor till 125 000 kronor för personer som inte fyllt 65 år och från 52 000 kronor till 78 200 kronor för äldre personer.
 • Avskaffande av etableringslotsar
  Ändringen innebär att kravet på Arbetsförmedlingen att tillhandahålla ett eller flera valfrihetssystem som ger nyanlända rätt att välja en etableringslots upphör att gälla.

  SKL:s remissyttrande som stödjer beslutet

Nyanlända och utbildning

 • Nya regler för mottagande av nyanlända elever
  En nyanländ elev ska inom två månader från det att han eller hon för första gången tagits emot i skolväsendet placeras i lämplig årskurs. En nyanländ elev som saknar tillräckliga kunskaper i det svenska språket ska delvis få undervisas i förberedelseklass i max två år.

  Med nyanländ avses den som har varit bosatt utomlands och som numera är bosatt i Sverige och som har påbörjat sin utbildning här efter höstterminens start det kalenderår då han eller hon fyller sju år. En elev ska inte längre anses vara nyanländ efter fyra års skolgång i Sverige.

  SKL:s arbete med nyanlända elever
 • En effektivare sfi
  Lagändringarna innebär att utbildning i svenska för invandrare (sfi) inte längre ska vara en egen skolform. Sfi ska i stället ingå i skolformen kommunal vuxenutbildning (komvux).

  Hemkommunen ska vara skyldig att se till att den som tänker påbörja utbildning på grundläggande nivå erbjuds studie- och yrkesvägledning. Hemkommunen ska också ansvara för att en individuell studieplan upprättas för varje elev inom komvux och särskild utbildning för vuxna (särvux). Träder i kraft: 1 januari 2016 men tillämpas först från den 1 juli 2016.

  SKL:s arbete med sfi
 • Utbildning i svenska i kombination med yrkesvux
  Satsningen på yrkesvux, det vill säga yrkesinriktad vuxenutbildning på gymnasial nivå, utökas. Det innebär att bidrag även får lämnas för utbildning enligt förordningen som kombineras med viss annan utbildning. Det kan vara utbildning i svenska som andraspråk på grundläggande nivå inom komvux eller särvux. Det kan också vara sfi. Träder i kraft: 26 januari 2016.
 • Nya orienteringskurser inom vuxenutbildningen
  Förordningen om vuxenutbildning ändras så att orienteringskurser inom komvux och särvux kan syfta till att ge modersmålsstöd eller studiehandledning på modersmål eller stöd i form av yrkessvenska. Träder i kraft: 26 januari 2016.

Barn och unga

 • Stödboende – en ny placeringsform för barn och unga
  En ny placeringsform införs i socialtjänstlagen för barn och unga i åldern 16-20 år. Socialnämnden ska sörja för att barn och unga som behöver vårdas eller bo i ett annat hem än det egna kan tas emot i ett stödboende. För att placera barn i åldern 16–17 år i stödboende ska krävas särskilda skäl.

  SKL:s arbete med barn och unga

Ekonomiskt bistånd

 • Det kommunala vårdnadsbidraget avskaffas
  Lagen om kommunalt vårdnadsbidrag upphör att gälla vid utgången av januari 2016, det innebär att bidragsformen upphör. Redan beslutade perioder med kommunalt vårdnadsbidrag kommer att betalas ut även efter den 1 februari 2016. Träder i kraft: 1 februari 2016

  Frågor och svar vårdnadsbidraget
 • En mer jämställd föräldrapenning
  Ändringen i socialförsäkringsbalken innebär att det antal dagar som är reserverade för respektive förälder ökas från 60 till 90 dagar.

  SKL:s remissyttrande om en tredje månad
 • Ökad reglering av barns underhåll utanför underhållsstödet
  Ändringen innebär bland annat att möjligheten för bidragsskyldiga föräldrar att göra så kallat umgängesavdrag inom underhållsstödet avskaffas. Om den bidragsskyldiga föräldern inte betalar sitt fastställda betalningsbelopp till Försäkringskassan i rätt tid, ska han eller hon betala ränta på skulden även vid kortare dröjsmål med betalning. Träder i kraft: 1 april 2016.
 • Avskaffande av fritidspengen
  Förslaget innebär en ändring i socialtjänstlagen och innebär avskaffande av ersättning för barns kostnader för fritidsaktiviteter (fritidspeng). I stället planeras en generell förstärkning av det ekonomiska biståndet genom en höjning av riksnormen i försörjningsstödet för barn i åldrarna 7–18 år.

  SKL:s remissyttrande om fritidspengen
 • Höjt schablonbelopp inom assistansersättningen
  Schablonbeloppet för assistansersättning höjs med 4 kronor till 288 kronor per timme. Bestämmelsen att Försäkringskassan ska lämna regeringen förslag till schablonbelopp efter hörande av Sveriges Kommuner och Landsting tas bort och i stället föreskrivs att schablonbeloppet för varje år kommer att räknas upp med 1,4 procent

Skatter och avgifter

 • Särskild löneskatt för äldre
  Särskild löneskatt införs på löner, arvoden, förmåner och andra ersättningar för arbete till personer som vid årets ingång har fyllt 65 år. Särskild löneskatt införs även på inkomst av aktiv näringsverksamhet för personer som vid årets ingång har fyllt 65 år samt för personer som inte har fyllt 65 år men under hela året har uppburit hel allmän ålderspension enligt socialförsäkringsbalken. Den särskilda löneskatten är en form av socialavgift och bestäms till 6,15 procent.
 • Tidigarelagt slopande av nedsättningen av socialavgifterna för unga
  Slopandet av nedsättningen av socialavgifterna för unga tidigareläggs till den 1 juni 2016.
 • Skattefri ideell secondhandförsäljning
  Allmännyttiga ideella föreningars och registrerade trossamfunds verksamhet med försäljning av skänkta varor som utnyttjas som finansieringskälla för det ideella arbetet ska vara skattefri. Undantaget från skatteplikt gäller om föreningen eller trossamfundet i övrigt uppfyller de krav som ställs för inskränkt skattskyldighet.

Sjukförsäkringen

 • Den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen avskaffas
  En ändring har gjorts i socialförsäkringsbalken som innebär att det från och med den 1 februari 2016 inte längre kommer att finnas någon begränsning i tid för möjligheten att betala ut sjukpenning. Detsamma kommer att gälla för sjukpenning i särskilda fall, rehabiliteringspenning och rehabiliteringspenning i särskilda fall.

  SKL:s yttrande om sjukförsäkringen

Läkemedel

 • Kostnadsfria läkemedel för barn
  Läkemedel och andra förmånsberättigade varor, som regleras i lagen om läkemedelsförmåner med mera, ska vara kostnadsfria för barn under 18 år. Detsamma gäller för barn som omfattas av lagen om hälso- och sjukvård åt asylsökande med flera eller av lagen om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd.

Utbildning

 • Nya regler för internationella skolor
  Ändringarna innebär bland annat att kommuner, efter medgivande av Statens skolinspektion, får vara huvudmän för internationella skolor på grundskolenivå, om utbildningen följer en internationell läroplan och det finns behov av en sådan utbildning.
 • Fortsatt statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare
  För att motverka bristen på behöriga lärare i yrkesämnen förlängs satsningen på behörighetsgivande utbildning för yrkeslärare. Statsbidrag enligt förordningen om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen, som i dag får lämnas senast den 31 december 2016, får lämnas senast den 31 december 2019. Träder i kraft: 26 januari 2016.

Byggande

 • En effektivare plan- och bygglag
  Ändringarna innebär att förfarandet att upphäva så kallade tomtindelningar förenklas, att bestämmelserna om detaljplanernas genomförandetid förtydligas och att reglerna om hur markanvisningar och exploateringsavtal ska redovisas under detaljplaneprocessen samordnas.

  SKL:s yttrande om Nya steg för en effektivare plan-och bygglag

Miljö

 • Omgivningsbuller – ökad rättssäkerhet för verksamhetsutövare
  Miljöbalken har ändrats för att säkerställa verksamhetsutövares rättssäkerhet vid prövning av ett nytt eller ändrat tillstånd för miljöfarlig verksamhet i de fall där bostäder har tillkommit i närheten av verksamheten. Dessutom har straffansvaret för otillåten miljöverksamhet ändrats så att en verksamhetsutövare inte döms till ansvar om denne följt det som sägs om buller i en detaljplan eller i ett bygglov enligt plan- och bygglagen.

  Mer om regler runt buller

Kollektivtrafik

 • Stärkta rättigheter för kollektivtrafikresenärer
  Den nya lagen om kollektivtrafikresenärers rättigheter omfattar i huvudsak resor med tåg, spårväg, tunnelbana och buss i den lokala och regionala kollektivtrafiken. Lagen innehåller bland annat en lagstadgad minimirätt till ersättning vid förseningar som är mer än 20 minuter och ger resenärerna rätt till reseinformation. Träder i kraft: 1 april 2016

  Mer om kollektivtrafik på skl.se

Övrigt

 • Överlämnande av allmänna handlingar för förvaring
  Genom den nya lagen tydliggörs och förbättras reglerna kring hanteringen av allmänna handlingar när verksamheter som tidigare bedrivits av stat och kommun tas över av enskilda organ, till exempel bolag. För att undvika onödiga överlämnanden ska det bland annat stå klart att informationen i de allmänna handlingarna inte kan överföras till ett organ på något annat sätt, till exempel genom kopiering.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!