Publicerad: 19 september 2016

Nyhet

Vård till asylsökande kartlagd

Aldrig har så många sökt asyl i Sverige som under år 2015, drygt 160 000 personer. Nu finns en sammanställning över den vård som asylsökande tagit emot.

Asylsökande barn ska erbjudas hälso- och sjukvård samt tandvård i samma omfattning som alla andra barn. Vård till asylsökande vuxna begränsas till vård som inte kan anstå, mödrahälsovård, vård vid abort samt preventivmedelsrådgivning.

Samtliga asylsökande ska också erbjudas en hälsoundersökning. Syftet är att tidigt upptäcka akuta sjukdomar för att inte riskera den asylsökandes hälsa. En sådan undersökning är också viktig för att kunna fastställa vårdbehovet i övrigt. Vidare är en hälsoundersökning av stor betydelse för att snabbt upptäcka sjukdomar som faller under smittskyddslagen.

Hälsoundersökningar

Antalet asylsökande som fått en hälsoundersökning fördubblades nästan mellan 2014 och 2015, från 35 798 till 64 051. Flertalet asylsökande anlände till Sverige under årets sista månader och för många av dessa dröjde det till inledningen av år 2016 innan de nåddes av en hälsoundersökning.

Hans Karlsson

– Det är klart att vi jobbar för att alla som behöver ska få en hälsoundersökning, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg. Det pågår ett omfattande arbete för att skapa bättre förutsättningar för landstingen/regionerna att klara uppdraget.

Vårdens omfattning

En stor andel av de asylsökande kom i slutet av året och hann därför inte komma i kontakt med den specialiserade vården. Däremot ökade besöken i primärvården.

I många landsting fokuserade man på att nå ut med erbjudanden om hälsoundersökningar och samband med hälsoundersökningarna identifierades vårdbehov på primärvårdsnivå. Inom psykiatrin minskar antalet insatser per asylsökande över åren. Ser man till antalet vårddagar och antalet vårdtillfällen så ökar de dock från år 2014 till år 2015.

Landstingens kostnader och ersättning från staten

Landstingens ersättning har de två senaste åren ökat med anledning av ett stort mottagande. År 2015 kom många asylsökande i slutet av året och hann inte få så mycket vård. Den kvartalsvisa ersättningen föll ut till fullo medan kostnaderna kommer först år 2016 vilket innebar att det för 2015 kom in mer intäkter än kostnader. Tidigare år har dock visat på underskott, vilket ackumulerat from år 1997 ger ett underskott för landstingen på 861 miljoner kronor.

SKL förordar ett finansieringssystem som innebär att landstingen löpande i varje enskilt fall fakturerar staten för sin kostnad för vård av asylsökande med utgångspunkt i det gällande riksavtalet för utomlänsvård.

Rapport: Hälsa- och sjukvård åt asylsökande under 2015 (nytt fönster)

SKL samordnar ett nätverk för erfarenhetsutbyte med representanter för de som arbetar med asylsjukvårdsfrågor i landstingen. SKL driver även olika utvecklingsprojekt i syfte att utveckla metoder för hälsoundersökningar med mera.

SKL driver även olika utvecklingsprojekt i syfte att utveckla metoder för hälsosamtal. Ett exempel är ”Hälsa i Sverige för asylsökande och nyanlända”, ett projekt på SKL, finansierat av Socialdepartementet, för att stötta landsting och regioner i arbetet med att förbättra asylsökande och nyanländas psykiska hälsa.

Satsningen innebär bland annat att varje landsting tilldelas medel för att arbeta med behovsanalys och personalutbildningar.

Det pågår vidare utvecklingsarbete i samarbete med Socialstyrelsen och Folkhälsomyndigheten kring utveckling av hälsoundersökningar och analyser av framtida behov inom området. Tillsammans med 1177 Vårdguiden utvecklas kontinuerligt informationen till både patienter och berörd personal på boenden och inom hälso- och sjukvården.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!