Publicerad: 27 juni 2019

Nyhet

Vårdskadorna inom akutsjukvården minskar

Vårdskadorna inom akutsjukvården minskar, visar den senaste journalgranskningsrapporten från SKL. Andelen vårdskador är nu den lägsta på sex år.

Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg, SKL

Fredrik Lennartsson

Vårdskadorna inom akutsjukvården har minskat med 1,6 procentenheter sedan 2013 visar SKL:s rapport. Från 8,7 procent av vårdtillfällena 2013 till 7,1 procent 2018.

– Att andelen vårdtillfällen med vårdskador minskar är naturligtvis väldigt positivt. Och mycket är tack vare bra och förebyggande arbete inom vården, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Fler infektioner bland äldre vid kirurgi

Andelen vårdrelaterade infektioner är betydligt högre för äldre patienter som genomgått ett kirurgiskt ingrepp än för yngre. Konsekvensen av en vårdrelaterad infektion för en äldre patient blir också ofta allvarligare än för en yngre.

I drygt 13 procent av de granskade vårdtillfällena sker en oplanerad återinskrivning inom 30 dagar. Övervägande del av de patienterna är över 65 år. De vanligaste orsakerna till att man läggs in igen är vårdrelaterade infektioner. Läkemedelsskador, fallskador och trycksår är andra vanliga orsaker.

– Att äldre patienter drabbas av skador och vårdskador i större utsträckning är oroande, men det är viktigt att nu lära av dessa resultat och bli ännu bättre på att göra riskbedömningar inför stora ingrepp och sätta in förebyggande insatser då det är möjligt, säger Fredrik Lennartsson.

Rapporten visar också att antalet utlokaliserade patienter och antalet överbeläggningar ökat de senaste åren, samtidigt som risken för vårdskador är betydligt högre för utlokaliserade patienter.

Minskade kostnader

Kostnaden för den extra vårdtid som till stor del beror på vårdskador har tidigare beräknats till närmare 9 miljarder kronor årligen. Då antalet vårdtillfällen med vårdskador på nationell nivå har minskat, har även kostnaden för vårdskadorna korrigerats och beräknas nu till cirka 8 miljarder kronor per år.

Fakta om journalgranskningen

  • Rapporten är en redovisning av sex års mätningar av skador och vårdskador på nationell nivå som bygger på granskning av sammanlagt 88 638 vårdtillfällen inom sluten somatisk vuxenvård på akutsjukhus under perioden 2013-2018.
  • Rapporten skiljer på skador och vårdskador. Om skadan bedöms som undvikbar är det en vårdskada. En skada kan vara att en patient får en allergisk reaktion när hen får penicillin. Om det finns en anteckning i journalen att patienten inte tål penicillin och patienten trots det, får det och därefter drabbas av en allergisk reaktion är det en vårdskada.

Agneta Andersson
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!