Publicerad: 28 augusti 2015

Nyhet

Välkommen översyn av socialförsäkringen

Flera av Socialförsäkringsutredningens förslag kan bidra till att skapa en socialförsäkring som är långsiktigt hållbar. Men SKL anser att vissa förslag är otillräckligt genomlysta och måste utredas vidare.

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Ett socialförsäkringssystem som är begripligt och förutsägbart är viktigt både för medborgarna, för arbetsgivarna och för hälso- och sjukvården. Utredningens ambition att sträva efter tidiga insatser för att ge stöd att återgå i arbete efter sjukdom är bra. Flera frågor återstår dock att besvara innan konsekvenserna för kommuner och landsting går att bedöma, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

SKL är positiva till förslaget om ett nytt inkomstunderlag som ska bidra till en tydligare koppling mellan inkomstbortfall vid sjukdom och ersättning från socialförsäkringen och konstaterar att utformningen av de skyddsregler, som föreslås ge individen likvärdigt utfall oavsett om regler om SGI eller EGI tillämpas, kommer att ha stor betydelse för förslagets legitimitet. Dock uttrycker SKL en viss oro för att förslaget kan innebära en ökad administrativ börda för arbetsgivarna.

Man sitter vid ett köksbord och läser papper.

Utredningen föreslår också att den nuvarande karensdagen ersätts av ett karensavdrag som ger ett bättre skydd för medarbetare som har koncentrerad arbetstid, till exempel de som jobbar längre men färre nattpass inom vården och omsorgen. SKL är positiva till förslaget, under förutsättning att arbetsgivarna ersätts för de ökade kostnader för den första sjukdagen som detta kommer att innebära.

Rehabiliteringsplaner ska utgå ifrån ett hälsoperspektiv

SKL anser inte, som utredningen föreslår, att landstingen ska vara skyldiga att upprätta rehabiliteringsplaner för patienterna där målet är återgång i arbete. SKL anser inte heller att det behövs förändringar i hälso- och sjukvårdslagen för att tydliggöra samverkanskyldigheten för landstingen. Hälso- och sjukvården har redan i dag ett ansvar att samverka med andra aktörer och säkerställa att en behandlings- och rehabiliteringsplan görs. SKL anser däremot att Försäkringskassan bör ha kvar samordningsansvaret när det gäller rehabiliteringsinsatser, men att förutsättningarna att utföra uppdraget kan förbättras.

– SKL ser positivt på att fortsatt utveckla förutsättningarna för befintliga aktörer i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Det är viktigt att ta vara på kunskap och erfarenheter från förbättringsarbete som redan pågår, säger Lena Micko.

Hämta yttrandet: "Mer trygghet och bättre försäkring" (PDF, nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!