Publicerad: 5 november 2015

Nyhet

Välkommen översyn av mottagandet

Regeringen beslutade i dag att se över asyl- och flyktingmottagandet. Fokus ska ligga på bosättning, ansvarsfördelning mellan aktörer och statliga ersättningar till kommuner och landsting.

– Beslutet är både välkommet och efterlängtat. Kommuner och landsting behöver bättre förutsättningar i mottagandet av människor som flytt till Sverige från andra länder. SKL har länge jobbat för att asyl- och flyktingmottagandet ska ses över och förändras, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Lena Micko.

Mottagandet behöver samordnas

Utredaren som ska genomföra översynen ska bland annat föreslå åtgärder som gör asyl- och flyktingmottagandet mer sammanhållet. Det är viktigt, anser SKL.

– Enskilda kommuner kan till exempel lägga ner mycket arbete på att stödja Migrationsverket med boendeplatser till asylsökande, samtidigt som länsstyrelsen vill att de tar ett större ansvar för ensamkommande barn och människor med uppehållstillstånd. Regering och statliga myndigheter behöver samordna sitt arbete. Annars är risken att systemen konkurrerar om samma bostäder och resurser. Enskilda individer riskerar att hamna i kläm, säger Lena Micko.

Bosättningen ska ses över

Ett område som ska ses över är asylsökandes och nyanländas bosättning.

– Det är bra. Det är svårt att få fram boenden och bosättningen behöver vara jämnare fördelad över landet. Vi förutsätter att utredningen ser över lagstiftningen om eget boende. Över 80 procent av alla som fått uppehållstillstånd väljer sitt eget boende. Det har bland annat lett till trångboddhet och stark koncentration till vissa orter, vilket försvårar barns och vuxnas chanser till snabb integration, säger Lena Micko.

Enklare ersättningar

Ytterligare ett bra och viktigt uppdrag till utredningen är att föreslå förändringar som gör att kommuner och landsting får ersättningar av staten snabbare och enklare. Utredningen ska dock inte se över nivåerna för statens ersättningar.

– Regeringen har tidigare aviserat höjda schabloner för flyktingmottagandet och för asylsökande barns skolgång. Kommunerna ska också få ett tillskott på uppåt tio miljarder kronor i år. Det är mycket välkommet. Men tillskottet måste även kunna användas under 2016, då det också behöver skjutas till ännu mer resurser. Regeringen måste säkerställa att statens ersättningar ger full kostnadstäckning och gäller över tid, säger Lena Micko.

– Vi vill också fortsätta understryka att det, parallellt med detta mer långsiktiga arbete, behövs akuta åtgärder. SKL har föreslagit ett 50-tal akuta regelförändringar som regering och statliga myndigheter behöver genomföra.

Utredare blir Lars Bäckström, landshövding i Västra Götalands län.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!