Publicerad: 18 december 2015

Nyhet

Utredning slår hål på bostadsmyt

Planprocessutredningen slår i dag hål på myten att det är brist på kommunal vilja som bromsar byggandet av bostäder. Utredningen lyfter även fram statens ansvar.

– Utredningen konstaterar att kommunerna satsar på att planlägga mer mark för nya bostäder och på att göra det snabbare. Det finns en uttalad ambition i kommunsverige att bidra till ett ökat bostadsbyggande, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

– Konstaterandet stämmer överens med studier som SKL har genomfört. Vi presenterade nyligen en studie om att det finns hela 173 000 potentiella bostäder i färdiga och aktuella detaljplaner i 54 tillväxtkommuner. Det kan jämföras med att det endast byggdes färdigt drygt 22 000 bostäder i dessa kommuner i fjol.

Enkät motsäger bild av långdragen planering

Byggteam med ritningar, illustration.

I en enkät från utredningen har kommuner fått svara på frågor om sin planering för nya bostäder, bland annat om hur lång tid det tar i genomsnitt att ta fram detaljplaner.

– Över 60 procent av kommunerna som har deltagit i enkäten uppger att det tar mellan ett och två år att ta fram en detaljplan. 13 procent svarar att det tar mindre än ett år. Det är snabbare än vad den allmänna debatten ofta ger sken av, säger Lena Micko.

Bra förslag om bindande besked

Ska kommunerna kunna fortsätta bidra till ökat bostadsbyggande måste de dock få tillgång till fler attraktiva områden där statliga regelverk i dag sätter stopp. De behöver också få förutsättningar att genomföra sin bostadsplanering ännu effektivare än i dag.

De kommuner som deltagit i utredningens enkät framhåller statliga regelverk – om bland annat riksintressen och strandskydd – som det största hindret för bostadsbyggandet. Dessa regelverk måste förändras, anser SKL.

Lena Micko.

– Flera kommuner uppger att länsstyrelsen ger bostadsbyggandet för liten tyngd i avvägningar mot andra statliga intressen. Regeringen måste därför bland annat se till att det röjs upp bland alla de riksintressen som staten pekat ut. Mer än halva Sveriges yta täcks i dag av riksintressen. Det är inte rimligt, säger Lena Micko.

Ett annat problem är när länsstyrelser ändrar sina bedömningar om hur intressen ska hanteras. Det gör att arbetet med en detaljplan fördröjs, eller i värsta fall stoppas.

– Utredningen föreslår därför att kommuner ska kunna begära bindande besked inför eller under ett detaljplanearbete gällande frågor där länsstyrelsen kan stoppa en detaljplan. Det är ett mycket bra förslag, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!