Publicerad: 28 mars 2018

Nyhet

Utredning om asylmottagande lyfter den lokala nivån

Uppdraget har varit ett sammanhållet system för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Det är tydligt att utredningen tagit intryck av kommunernas erfarenheter, menar SKL.

Lena Micko.

Idag presenterar Mottagandeutredningen sitt slutbetänkande. Huvudförslaget innebär att asylsökande ska tas emot i statliga ankomstcenter där asylprocessen påbörjas. Asylsökande med högre sannolikhet att få stanna anvisas till en kommun inom fyra veckor. För dem får kommunerna ansvar att ordna boende och insatser under asyltiden. Efter uppehållstillstånd bor den nyanlända kvar i samma kommun.

– Mottagandeutredningen har lyssnat på kommunerna, det vi har fört fram om våra erfarenheter från 2015 och på bristerna i mottagningssystemet. Och det är viktigt att utredningen så tydligt lyfter den lokala nivåns betydelse, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Det finns stora vinster med att integrationen i lokalsamhället kan börja tidigt. Idag tappar både individ och samhälle värdefull tid under väntan på asyl och bosättning och barn kan tvingas byta skola flera gånger under den första tiden i Sverige. Det är också viktigt att mottagandet fördelas jämnare och att kommunerna kan påverka hur asylboenden etableras, säger Lena Micko.

SKL:s agenda för integration

Redan innan flyktingsituationen hösten 2015 var det tydligt att det nuvarande systemet inte fungerar. Det bidrar till ojämn fördelning och präglas för ofta av dålig samordning mellan statliga aktörer och för lite samverkan med kommunerna.

Kommunerna har en stor roll i mottagandet och behöver bättre planeringsförutsättningar och inflytande över hur mottagandet ordnas lokalt. Det är områden som har lyfts i SKL:s agenda för integration.

Hela systemet måste hänga ihop

Rätten till eget boende (ebo) under asyltiden kan enligt förslaget begränsas genom en social prövning av boendet. Om det till exempel bor för många i bostaden i förhållande till storlek, ska den asylsökande hänvisas till ett asylboende.

– Vi ser positivt på regeringens tidigare besked att gå vidare med en reform av ebo-reglerna. Men jag vill samtidigt framhålla vikten av att hela mottagandet behöver reformeras. Det är dels av betydelse för att de nya ebo-reglerna ska få effekt. Det är också avgörande för att få ett hållbart mottagandesystem och en beredskap för framtida upp- och nedgångar i mottagandet, säger Lena Micko.

Mottagandeutredningen föreslår endast mindre förändringar i mottagandet av ensamkommande barn och unga.

– För att få ett sammanhållet system anser vi att även ensamkommande ska tas emot i ett statligt ankomstboende. Om viktiga delar i asylprövningen görs innan anvisning till en kommun, kan kommunen förbereda sig bättre och de unga få ett tryggare mottagande, säger Lena Micko.

Viktigt med dialog om ersättning

Mottagandeutredningen lämnar förslag på ett nytt ersättningssystem till kommuner, regioner och landsting men har inte haft uppdrag att lämna förslag på ersättningsnivåer.

– Vi ser behoven av enklare ersättningssystem. Men ett nytt mottagandesystem kräver att kommunerna får trygga ekonomiska villkor från staten, säger Lena Micko.

SKL kommer nu att ha en dialog med medlemmarna om utredningens förslag vad gäller både ändrad ansvarsfördelning mellan stat och kommun och den statliga ersättningen.

– Vi ser fram emot en dialog med regeringen om de ekonomiska förutsättningarna och statens roll i ett framtida system. En framgångsrik integration kräver ett bättre ordnat initialt mottagande. Det är viktigt att staten satsar om vi ska få ett mottagandesystem som leder till bättre etablering på sikt, säger Lena Micko.

  • SKL:s agenda för integration innehåller 65 konkreta förslag till regering och riksdag för bättre asylmottagande, integration och etablering. I agendan finns även utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner.
  • Agendan omfattar mottagningssystemen, etableringen på arbetsmarknaden, integration i samhället, barn och unga, hälsa, ersättningar till kommuner och landsting samt forskning och utveckling.
  • Ett femtontal av förslagen berör Mottagandeutredningens uppdrag.
  • Regeringen har inte lämnat besked om när Mottagandeutredningens förslag ska remissbehandlas.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!