Publicerad: 15 juni 2017

Pressmeddelande

Utökad överenskommelse om förlossningsvården

Regeringen och SKL har kommit överens om ett tillägg till den befintliga överenskommelsen om förlossningsvård och kvinnors hälsa.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

Tillägget kompletterar den överenskommelse som tecknats för perioden 2017-2019. Den omfattar framför allt två delar. Den ena delen reglerar utbetalningen av den satsning på 500 miljoner kronor som regeringen, efter en överenskommelse med Vänsterpartiet, sköt till i vårändringsbudgeten för 2017. Den andra delen identifierar ett antal områden där insatserna behöver utvecklas.

– Det är bra att vi nu får ytterligare medel för att fortsätta utveckla kunskapsstöd och stärka vårdkedjan utifrån kvinnors behov i samband med graviditet, förlossning och eftervård, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för SKL.

– Förlossningsvården och vården av förlösta kvinnor behöver bli bättre samtidigt som de som jobbar i den måste ges bättre förutsättningar att göra sina jobb. Därför är denna satsning så viktig säger sjukvårdsminister Annika Strandhäll.

I samband med vårändringsbudgeten aviserades att de 500 miljonerna skulle få användas såväl under 2017 som 2018. Efter dialog mellan SKL och regeringen har detta i överenskommelsen preciserats till att 300 miljoner kronor ska betalas ut under 2017, samt att 200 miljoner kronor ska betalas ut under 2018.

De områden som landsting, myndigheter och andra aktörer identifierat i behov av att särskilt utvecklas är:

  • Stärka möjligheterna för barnmorske- och sjuksköterskestudenter att kunna göra sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU).
  • Delta i det arbete som rör utarbetande av kunskapsstöd för förlossningsvården och eftervården av kvinnan.
  • Utbilda vårdpersonal i att förebygga, identifiera, diagnosticera och behandla förlossningsskador hos kvinnan.
  • Utveckla vårdkedjan utifrån kvinnans behov i samband med graviditet, förlossning och eftervård. Även familjens behov ska beaktas. Ett särskilt viktigt område att utveckla är eftervården till kvinnan efter förlossning.

Överenskommelsen har ett tydligt fokus på kompetensförsörjningen inom förlossningsvården, och medlen får bland annat användas till att anställa personal.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!