Publicerad: 27 november 2019

Nyhet

Ungas möjlighet till dialog har ökat

Ungas möjligheter att göra sina röster hörda har ökat. Samtidigt sker dialogen med beslutsfattare sällan i större lokala samhällsfrågor visar rapporten Ungas inflytande.

Staffan Isling, vd SKL

Staffan Isling

Merparten av kommuner och regioner bedriver en omfattande verksamhet för att skapa delaktighet och stärka ungas inflytande. Det visar rapporten Ungas inflytande, som Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) har tagit fram för att beskriva det arbete som kommuner och regioner bedriver för att stärka ungas möjligheter till inflytande.

Varannan kommun och region har ett eller flera inflytande- eller ungdomsforum, som är permanenta former för att skapa delaktighet hos unga och andra väljer att ge unga möjlighet att delta och komma till tals i medborgardialoger kring olika frågor.

Bland de unga som deltar i forumens verksamhet är fler flickor än pojkar. Majoriteten av forumen har del­tagare med utländsk bakgrund och en fjärdedel personer med funktionsnedsättning. Målgruppen är framförallt unga i högstadiet och gymnasiet. Utöver arbetet med inflytandeforum, visar enkäten att många kommuner och regioner använder ungdomsenkäten Lupp (lokal uppföljning av ungdomspolitiken) eller andra enkäter i arbetet med ungas inflytande.

– Rapporten visar att kommuner och regioner bedriver en omfattande verksamhet för att stärka ungas inflytande, men vi ser också utvecklingspotential. Att arbeta med ungas inflytande på lokal nivå skapar bättre kvalitet i besluten och säkrar att vi har kommande generationer av engagerade medborgare, säger SKL:s vd Staffan Isling.

Under de fyra senaste åren har möjligheter för unga att föra dialog med lokala och regionala beslutsfattare ökat samtidigt som den reella påverkan på viktiga beslut inte är lika omfattande. Oftast sker dialogen i ett tidigt skede, till exempel under utredningsfasen, medan färre kommuner och regioner för dialog med unga när beslut fattas, genomförs eller utvärderas. Hälften av kommunerna och regionerna för dialog med unga inför beslut som särskilt berör unga, såsom kultur, fritid och ungdomsaktiviteter. Ungas synpunkter kommer dock sällan fram i frågor som till exempel rör utbildning, sjukvård, stads- eller markplanering.

Fakta

Rapporten Ungas Inflytande bygger på en enkät från våren 2019 som 243 kommuner och 17 regioner har besvarat. Enkätundersökningen har sin grund i och bygger vidare på en enkätstudie som genomfördes 2015 av SKL och 2014 års Demokratiutredning. Rapporten syftar till att beskriva det arbete som Sveriges kommuner och regioner bedriver för att stärka ungas möjligheter till inflytande.

Lena Langlet
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!