Publicerad: 14 februari 2019

Nyhet

Trendbrott – andelen privat verksamhet minskade 2017

Andelen kärnverksamhet som kommuner, landsting och regioner köper minskade under 2017 för första gången sedan mätningarna började 2006. Det visar SKL:s årliga rapport Köp av verksamhet 2017.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Andelen köp av verksamhet från såväl offentliga aktörer som från privata aktörer har minskat. Nedgången ska ses mot bakgrund av kommunernas mottagande av ensamkommande flyktingbarn 2016. Då ökade kostnaderna med 7 miljarder och under 2017 minskade kostnaderna med 4 miljarder kronor för köp av verksamhet.

Kostnader

– Det är ett trendbrott att kostnadsandelen för köp av verksamhet minskar 2017, även om kostnaderna fortfarande ökar. Även efter att vi tagit hänsyn till att kostnaderna för kommunernas flyktingmottagande kraftigt minskat, kan vi se att trenden med avtagande ökningstakt består. Detta gäller för sektorn totalt, men medan kommunernas kostnadsandel minskade, så fortsatte regionernas kostnadsandel för köp av verksamhet att öka, säger Annika Wallenskog chefsekonom och chef för avdelningen ekonomi och styrning på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kostnaderna för 2017 uppgick till 179 miljarder, varav 127 miljarder för privata företag och 17 miljarder för föreningar, stiftelser och resterande del avser köp från andra offentliga aktörer. Kostnaderna för köp av verksamhet motsvarar 18 procent av totala kostnader, varav kommuner, landsting och regioner 2017 köpte verksamhet från privata utförare med 15 procent.

Idéburen sektor står alltså för en mindre del, 9 procent av kostnaden för köp av verksamhet, eller 2 procent av huvudmännens totala kostnader. Men idéburen sektor utvecklades under 2017 bättre än vinstdrivande företag. Kostnaderna ökade med 5 procent i nominella tal för köp från idéburen sektor, jämfört med 3 procent för de vinstdrivande företagen.

Sysselsättningsutvecklingen 2017

Privata anställningar inom skola, vård och omsorg blir allt vanligare och utgör drygt en fjärdedel av de sysselsatta på arbetsmarknaden. Under de senaste två decennierna har andelen som arbetar i privat regi inom välfärden fördubblats och uppgår nu till 23 procent.

– Men vi ser att antalet sysselsatta inom vård, skola och omsorg ökade mer i kommunal regi. Den offentliga sysselsättningen ökade 2017 med cirka 13 000 personer medan den privata var oförändrad, säger Annika Wallenskog.

Välfärd under press

Välfärdsområdet har under flera år varit föremål för utredningar som syftat till att öka regleringen av välfärden. Förslaget om vinstbegränsning avvisades av riksdagen, men tillståndsplikt för fler verksamheter inom vård, omsorg och pedagogisk verksamhet har införts under 2018 och 2019, liksom ökade krav på ledning och ägare.

Lars Kolmodin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!