Publicerad: 27 januari 2018

Nyhet

Tre miljarder för satsningar på vårdens medarbetare

SKL och regeringen har slutit två överenskommelser om totalt omkring 3 miljarder kronor med satsningar på vårdens medarbetare och på att utveckla hälso- och sjukvårdens verksamheter.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL

Anders Henriksson

– Det är bra att landsting och regioner kan fortsätta sina breda satsningar på kompetensförsörjning och att fler än tidigare och i större utsträckning kan erbjuda möjligheter för sjuksköterskor att genomgå en specialistutbildning. Det ökar karriärmöjligheterna för sjuksköterskorna och bidrar till kvalitetsutveckling. I takt med ökad digitalisering behöver medarbetarnas kompetens också användas på andra sätt, vilket kommer att höja vårdens tillgänglighet och kvalitet, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL.

– Grunden för en bra sjukvård är att vi har tillräckligt många anställda, med rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och med bra förutsättningar för att göra sitt jobb gentemot patienterna. Därför gör regeringen historiskt stora satsningar på personalen, säger socialminister Annika Strandhäll.

– Sverige står inför en förändrad demografi, där vi föder fler barn och blir allt äldre. För att klara den utmaningen satsar vi mer pengar på kommuner och landsting de kommande åren. Vi behöver investera i välfärden, i fler specialistsjuksköterskor, lärare och barnskötare - inte fler skattesänkningar, säger finansminister Magdalena Andersson.

Överenskommelsen ”Goda förutsättningar för vårdens medarbetare” omfattar 1 999 miljoner kronor, varav 1 975 miljoner kronor fördelas mellan landstingen för satsningar inom följande områden:

 • Utveckla medarbetarnas arbetssituation handlar om att stärka den egna bemanningen genom att exempelvis anställa fler, satsa på arbetsvillkor samt om insatser som rör:

  • Tillräckligt antal medarbetare med rätt kompetens som bland annat innefattar möjligheten att öka bemanningen, arbeta heltid, se till att verksamheten inte är beroende av inhyrd personal och olika delar av landstingens utbildningsuppdrag med bland annat AT- och ST-tjänster samt handledare och verksamhetsförlagd utbildning
  • Ledarskap som är en avgörande faktor för medarbetarnas arbetssituation.
  • Arbetsmiljö som är centralt för såväl möjligheten för medarbetarna att göra ett bra jobb, som för arbetsplatsernas möjligheter att locka och behålla medarbetare.
  • Insatser för att behålla och utveckla medarbetare som bland annat innefattar kompetensutveckling och möjligheten till utbildningslön och att utbilda sig inom en befintlig anställning, exempelvis när sjuksköterskor läser till specialister och när vårdbiträden vidareutbildar sig till undersköterskor.
 • Utveckla vårdens verksamheter handlar om insatser för utvecklingsarbete, med insatser som rör:
 • Förutsättningar för utvecklingsarbete med bland annat vikten av stöd för chefer att driva ett kontinuerligt utvecklingsarbete, och möjligheten att avsätta tid för utvecklingsarbete samt involvera patienterna.
 • Kapacitets- och produktionsplanering för effektivare vård rör bland annat möjligheten att optimera användandet av vårdens resurser genom en bra planering och organisation. Det kräver bland annat bra IT-stöd för att stödja processarbete.
 • Verksamhetsstöd handlar om de digitala verksamhetsstöd som personalen behöver för att kunna göra ett bra jobb gentemot patienterna, bland annat med tillgång till behövlig information om patienterna och effektiva administrativa stöd. Det handlar också om att ge vårdens medarbetare det stöd och support som behövs för att kunna använda systemen på ett bra sätt.

Överenskommelsen ”Stöd till bättre resursutnyttjande i hälso- och sjukvården” omfattar 976 miljoner kronor och rör den så kallade professionsmiljarden, som varit en del av en överenskommelse de senaste åren. Inriktningen ligger i stort kvar sedan tidigare år, men ett par nationella utvecklingsinsatser har tillkommit kopplat till den kommande nationella läkemedelslistan. Det innebär bland annat att:

 • 300 miljoner kronor är öronmärkta som stöd till landstingen för att ge fler sjuksköterskor möjlighet att bli specialistsjuksköterskor, framför allt genom olika sorters studielön och utbildningsanställningar.
 • 651 miljoner kronor går till landstingen för insatser inom tre områden:
 • IT-stöd och processer för förenklad administration och bättre tillgång till information för vårdens medarbetare
 • Smartare användning av medarbetarnas kompetens
 • planering av långsiktig kompetensförsörjning

Medlen till överenskommelserna är en del av regeringens budget för 2018, som bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!