Publicerad: 6 december 2017

Nyhet

Tio år av öppna jämförelser äldre

Färre olämpliga läkemedel, maten är godare och vården i livets slut har förbättrats. Det är några exempel på förbättringar de senaste åren.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Idag publicerar SKL och Socialstyrelsen en gemensam jubileumsrapport för att uppmärksamma att öppna jämförelser av vården och omsorgen om äldre firar 10 år. Rapporten är en specialutgåva som visar utvecklingen av kvaliteten i vården och omsorgen om äldre. Rapporten beskriver också hur viktig tillgången till aktuell och tillförlitlig data är för att få en faktabaserad dialog. De första öppna jämförelserna av vården och omsorgen om äldre publicerades år 2007.

Tillgången till statistik och annan data som belyser kvalitet var betydligt mer begränsad år 2007 än vad den är idag.

– Utvecklingen med mer och bättre statistik är betydelsefull. Det är då det blir uppenbart var brister finns så att dessa kan åtgärdas, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Stor spridning

Det har skett förbättringar på flera områden, men också en del försämringar. Vissa resultat har varit mer eller mindre oförändrade under åren, till exempel de äldres nöjdhet med hemtjänst och särskilt boende. Spridningen mellan kommunernas resultat är fortfarande stor, och skillnaderna mellan män och kvinnor finns kvar.

Några resultat som presenteras i rapporten:

  • Vården i livets slut har förbättrats. Ett exempel är andelen äldre som erbjuds ett så kallat brytpunktssamtal där resultatet förbättrats från 31 till 63 procent. Det är något vanligare att männen erbjuds ett brytpunktssamtal jämfört med kvinnorna.
  • Förskrivningen av olämpliga läkemedel har nästan halverats under dessa år. År 2007 fick 12,5 procent av personer över 75 år olämpliga läkemedel förskrivna. År 2016 fick 6,8 procent av personer över 75 år förskrivning på olämpliga läkemedel. Det är vanligare att kvinnor förskrivs olämpliga läkemedel jämfört med män.
  • Fler äldre som bor i särskilt boende anser att maten smakar bättre år 2016 än år 2013. Det är många kommuner som förbättrat sina resultat när det gäller de äldres nöjdhet med hur maten smakar. Männen är något mer nöjda än kvinnorna.
  • För riket har andelen äldre med hemtjänst som anser att personalen alltid eller oftast tar hänsyn till åsikter och önskemål förbättrats mellan åren 2013 och 2016, från 86 till 87 procent. Detsamma gäller för personer i särskilt boende där resultaten har förbättrats från 79 till 80 procent.
  • Personalkontinuiteten i hemtjänsten har mellan åren 2007 och 2016 försämrats något. År 2007 mötte den äldre personen med hemtjänst i genomsnitt 12 personal under en 14-dagarsperiod, mellan kl. 07.00 och 22.00. För år 2016 var motsvarande siffra 15 personal. Spridningen mellan kommunen med bästa respektive sämsta värde har ökat.

Rapporten har kompletterats med en tabellbilaga som finns på skl.se och socialstyrelsen.se. I tabellbilagan presenteras resultatet för de 20 indikatorerna och 10 bakgrundsmåtten på kommunnivå, länsnivå samt för riket.

– Det ger alla kommuner, landsting och regioner möjlighet att analysera siffrorna för att kunna utveckla kvaliteten av vården och omsorgen om äldre, säger Hans Karlsson.

Jämförelserna i rapporten bygger på nationell statistik och uppgifter från olika datakällor.

I rapporten presenteras tidsserier på 20 indikatorer och 10 bakgrundsmått som speglar delar av kvaliteten inom hemtjänst, särskilt boende och den sammanhållna vården och omsorgen.

All data i öppna jämförelser har sitt ursprung från kommuner och landsting eller från de äldre som får vård och omsorg.

Öppna jämförelser har bidragit till en bättre kvalitet på data och tillgång till data.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!