Publicerad: 17 juni 2015

Nyhet

Svag prognos för ekonomin i kommuner och landsting

Kommuner och landstings egna prognoser för 2015 visar betydligt sämre resultat än 2014. Försämringen är mer än 11 miljarder trots en positiv engångspost på 5 miljarder.

Svenska sedlar.

Kommunernas och landstingens egna prognoser för 2015 redovisar ett resultat på 4 miljarder för kommunerna och minus 1,5 miljarder för landstingen¹, det vill säga ett sammantaget resultat på 2,5 miljarder. Detta är betydligt sämre än den prognos för sektorn på 12 miljarder som SKL presenterade i Ekonomirapporten i april. Trots att kommuner och landsting i år får en återbetalning från AFA Försäkring på 5 miljarder, räknar alltså kommuner och landsting ändå med att resultatet faller från 14 miljarder (2014) till 2,7 miljarder i år.

Bettina Kashefi, chefekonom på SKL.

– Jämfört med vår egen prognos som vi nyligen presenterade, räknar kommunerna och landstingen med ett betydligt sämre resultat. Det beror främst på att de räknar med högre nettokostnader än vad SKL gjort. Historiskt sett har kommuner och landsting haft en tendens att överskatta kostnadsutvecklingen något i början av året, säger Bettina Kashefi, chefekonom på SKL.

Landstingens prognoser

Åtta av tjugo landsting räknar med underskott: Stockholm, Värmland, Dalarna, Jämtland, Västernorrland, Norrbotten, Halland och Skåne. Den genomsnittliga nettokostnadsökningen för landstingen i år jämfört med föregående år beräknas till 5,7 procent. I några landsting ökar kostnaderna med mer än 7 procent jämfört med föregående år. I stort sett alla landsting har underskott inom hälso- och sjukvården, främst inom den slutna somatiska vården. Även kostnaderna för kollektivtrafiken ökar snabbt inom många landsting. Trots ökningen av nettokostnaderna uppger flera landsting att man har svårt att upprätthålla produktionen på önskvärd nivå på grund av bristen på sjuksköterskor och läkare.

Kommunernas prognoser

Sjuttio av de 284 kommuner som lämnat prognos räknar med underskott. År 2014 var det 97 kommuner som räknade med underskott. Anledningen till att prognosen är sämre jämfört med SKL:s prognos, är främst att kommunerna räknar med högre nettokostnader.
Av de tjugo kommuner som räknar med högst resultat per invånare finns fem förortskommuner till Stockholm, men även några mindre kommuner som exempelvis Bräcke och Laxå. Sett per kommungrupp har förortskommunerna till Stockholm, Göteborg och Malmö de högsta prognosticerade resultaten per invånare. Därefter kommer de tre storstäderna och de större städerna. I en kommungrupp redovisar kommunerna ett sammantaget underskott, det är kommuner i glest befolkade regioner.

¹Resultatet för landstingen är omräknat med tillämpning av blandmodellen för pensioner för de tre landsting som tillämpar fullfondering.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!