Publicerad: 19 oktober 2018

Nyhet

Svagare utveckling av skatteunderlaget

Högkonjunkturen når sin topp i år och skatteunderlaget kommer att ha en svagare utveckling under 2019. Revideringarna från SKL:s senaste skatteunderlagsprognos är små.

Annika Wallenskog.

Det starka konjunkturläget i Sverige håller fortfarande i sig. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) bedömer visserligen att utsikterna för BNP-tillväxten i år har försvagats men samtidigt var antalet arbetade timmar fler än förväntat under första halvåret.

– Sammantaget är SKL:s syn på konjunkturen lik den vi har haft i våra senaste prognoser, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

Långsam ökning av arbetade timmar

Tillgänglig statistik pekar i nuläget på en något svagare ökning av timlönerna i år än vad SKL tidigare bedömt. I oktobers skatteunderlagsprognos justeras därmed timlöneprognosen för 2018 ned. År 2019 bedömer SKL att antalet arbetade timmar kommer att öka betydligt långsammare än 2018. Det innebär att skatteunderlagstillväxten fortsätter att bromsa in trots att löneökningstakten för hela arbetsmarknaden är på väg upp.

– Vi räknar med att högkonjunkturen når sin topp under året och att en avmattning blir allt tydligare nästa år. Det betyder svagare sysselsättningstillväxt och därmed en inbromsning av skatteunderlaget, säger Annika Wallenskog.

Ekonomirapporten i december

Nästa skatteunderlagsprognos är planerad för publicering 17 december i höstens ekonomirapport, om inte höstens budgetproposition motiverar en ytterligare prognosöversyn.

Ekonomirapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

SKL gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, oktober samt december.

Underlaget syftar till att ge kommuner, landsting och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna, som ligger till grund för budgeten, kommer att utvecklas.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!