Publicerad: 17 september 2018

Nyhet

Strategi missar bibliotekens potential

Kungliga biblioteket har presenterat ett utkast till nationell biblioteksstrategi. SKL menar att utkastet till strategi inte visar tillräckligt på bibliotekens potential.

Karin Thomasson, 4:e vice ordförande

Karin Thomasson

– Utkastet till nationell biblioteksstrategi är mer av en handlingsplan med detaljerade åtgärdsförslag än ett strategiskt dokument. Vi saknar en gemensam övergripande plan för den framtida biblioteksverksamheten, säger Karin Thomasson, 4:e vice ordförande Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kungliga bibliotekets utkast till strategi har få resonemang kring hur biblioteken kan bidra med lösningar på samhällets utmaningar. SKL menar att biblioteken redan idag tar ett stort samhällsansvar och kan göra det även framöver. Flera av de åtgärder som föreslås arbetar kommuner och landsting med redan idag. Fokus bör ligga på att stimulera och stödja det arbetet, snarare än att komma med förstärkta krav och uppgifter från staten.

Resonemang förs kring svårigheten att skriva en nationell strategi i en internationaliserad omvärld, men utkastet innehåller inte något om svårigheten att skriva en strategi för ett område där statens ansvar är begränsat.

Förslag begränsar det kommunala självstyret

Det är positivt att den regionala biblioteksverksamheten beskrivs som en stark och central aktör för utveckling och stöd till folkbiblioteken. SKL ställer sig dock frågande till de fyra alternativa förslag på förändrad organisation och förändrat uppdrag för denna bibliotekstyp. Förslagen begränsar det kommunala självstyret.

Kungliga biblioteket har skickat ut utkastet för dialog och SKL är positiva till att de nu vill inhämta synpunkter från alla berörda.

– En nationell strategi kan bara bli framgångsrik om huvudmännen kan känna igen sig i den och stå bakom den. Därför är det positivt att man nu efterfrågar synpunkter, säger Karin Thomasson.

Kungliga Biblioteket fick 2015 i uppdrag av Kulturdepartementet att ta fram en nationell biblioteksstrategi och det uppdraget ska slutredovisas i mars 2019. Kungliga biblioteket har utsett ett sekretariat som bland annat tagit fram en omvärldsrapport och ett antal fördjupande rapporter samt det nu presenterade utkastet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!