Publicerad: 7 maj 2018

Nyhet

Stort behov att motverka hot och hat

En tredjedel av kommunerna, landstingen och regionerna har genomgått utbildning inom hot och hat mot förtroendevalda. Det är ett resultat av SKL:s och regeringens satsning under två år.

Lena Micko

Lena Micko

Under 2016 och 2017 har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), genom medel från regeringen, genomfört en rad insatser för att stötta och utveckla det systematiska arbetet för att motverka och hantera hot och hat mot förtroendevalda.

4 000 förtroendevalda har utbildats

SKL har nått en tredjedel av kommunerna, landstingen och regionerna genom att erbjuda gratis utbildning på plats i organisationen för fullmäktige, styrelser och ledande tjänstepersoner. Totalt har SKL utbildat cirka 4000 förtroendevalda.

- Utbildningarna har varit väldigt uppskattade och behovet fortsätter. Det är oacceptabelt att medborgarnas företrädare utsätts för hot och hat för att de utför sitt demokratiska uppdrag. Vi arbetar på olika sätt för att se till att värna om det demokratiska samtalet, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Handlingsplaner har tagits fram

Under åren 2012 till 2016 har hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda i kommuner, landsting och regioner ökat, vilket har gjort frågan än mer angelägen att arbeta med.

Utöver lokala utbildningar har SKL under 2016 och 2017 bland annat tagit fram goda exempel på riktlinjer och handlingsplaner tillsammans med ett antal kommuner, landsting och regioner för att motverka hot och hat mot förtroendevalda.

Fortsatt satsning under 2018

Nu när valåret 2018 är igång är oron stor för att förtroendevalda blir än mer utsatta. Regeringen har sett till att SKL har fortsatta resurser för att kunna stödja kommuner, landsting och regioner med utbildning och verksamhetsstöd.

- Hot och hat mot förtroendevalda är ett gemensamt ansvar som måste stävjas med gemensamma krafter. Regeringen har satsat på att ta fram mer kunskap på området, att stödet till dem som utsätts utvecklas och att rättsväsendets möjligheter att arbeta på området stärks, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

SKL ska under 2018 utbilda ytterligare cirka 60 kommuner, landsting och regioner. SKL breddar även stödet till den lokalt ansvariga tjänstepersonen och genomför fördjupade studier kring självcensur och hur hot och hat uppstår och uttrycks för att bättre kunna stödja de förtroendevalda. I slutet av maj presenterar SKL en rapport där Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) analyserar hur förtroendevalda omnämns i digitala miljöer.

  • Brottsförebyggande rådets senaste rapport som genomförts på uppdrag av regeringen visar att hot, våld och trakasserier mot förtroendevalda ökat under åren 2012 till 2016. Totalt uppgav 25 procent av de förtroendevalda att de utsattes under 2016 jämfört med 20 procent år 2012. Störst var utsattheten under valåret 2014 då tre av tio blev utsatta.
  • SKL har under 2016-2017 bland annat utbildat cirka 4000 förtroendevalda i 87 kommuner, landsting och regioner för att motverka och hantera hot, hat och våld.
  • Antalet förtroendevalda uppgår till cirka 43 000.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!