Publicerad: 7 mars 2018

Nyhet

Starkt resultat i sektorn

Kommuner, landsting och regioner redovisar ett resultat på 26,6 miljarder kronor för 2017. Trots starkt resultat ökade skulderna med 8 procent till följd av en allt högre investeringstakt.

Lena Micko

Lena Micko

SCB:s sammanställning av de preliminära boksluten 2017 visar att kommunerna har ett positivt resultat på 24 miljarder kronor medan landstingen landar på 2,6 miljarder. Sammantaget är resultatet en förbättring på 1,6 miljarder kronor i kommunsektorn jämfört med föregående år.

En fortsatt snabb ökning av skatteintäkter och ökade statsbidrag har bidragit till de goda resultaten. Ytterligare en orsak är kommunernas stora exploateringsvinster, som hänger samman med en väsentligt högre investeringstakt.

Fler har underskott och skulderna ökar

Antal kommuner, landsting och regioner med negativa resultat har, trots ett sammantaget starkt resultat, ökat. År 2017 hade 17 av 290 kommuner och fem av 20 landsting och regioner underskott. Det kan jämföras med att åtta kommuner och tre landsting och regioner redovisade ett underskott år 2016.

Även låneskulden växer för kommunsektorn. Kommunerna har stora behov av att investera i framför allt förskolor och skolor på grund av befolkningstillväxten med allt fler barn och unga. Investeringarna ökade under 2017 med 18 procent i kommunerna och med 8 procent i landsting och regioner.

– Det är bra att så många kommuner visar ett positivt resultat för förra året, men samtidigt oroande att var fjärde landsting har ett underskott. Alla ekonomiska resurser behövs när andelen äldre och yngre ökar och därmed också behoven av välfärd, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Dämpad kostnadsutveckling i sektorn

År 2017 når 40 procent av landstingen och 68 procent av kommunerna ett resultat på 2 procent eller mer av skatter och bidrag. Måttet används som en schablon för god ekonomisk hushållning för sektorn som helhet.

Verksamheternas nettokostnader ökade fortsatt snabbt med 4,7 procent, men ändå i något lägre takt jämfört med tidigare år.

– Kommuner, landsting och regioner har lyckats dämpa de senaste årens kraftiga kostnadsutveckling. Det kommer bli allt viktigare att hitta nya arbetssätt för att hantera den långsiktiga finansieringen av välfärden, bland annat med hjälp av digitaliseringens möjligheter, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!