Publicerad: 17 augusti 2017

Nyhet

Stark ekonomi ger fortsatt ökat skatteunderlag

Den svenska ekonomin har haft en stark utveckling under första halvåret. Främsta orsaken är de växande investeringarna i att bygga bostäder visar SKL:s skatteunderlagsprognos.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

SKL:s tredje skatteunderlagsprognos för året pekar på en något starkare ekonomi än väntat. Ekonomin i Sverige beräknas dock försvagas något under resterande del av året. BNP-ökningen förväntas att landa på 3,1 procent för år 2017 och 2,1 procent för nästa år. SKL bedömer att skatteunderlaget ökar med över 4 procent både i år och nästa år.

– Den positiva utvecklingen i svensk ekonomi till följd av de kraftigt expansiva byggnadsinvesteringarna innebär att sysselsättningen och skatteunderlaget växer i relativt snabb takt, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges Kommuner och Landsting.

– Vi bedömer att arbetslösheten minskar ytterligare under året till cirka 6,5 procent, men att löneutvecklingen kommer att vara fortsatt dämpad.

Skatteunderlaget försvagas framöver

Konsumentprisindex (KPI) har tillfälligt nått över 2 procent, men en starkare krona gör att inflationen pressas tillbaka under nästa år. Den fortsatt svaga prisökningstakten gör att SKL bedömer att Riksbanken dröjer med att höja styrräntan till hösten 2018.

SKL beräknar att ekonomin stabiliseras på en hög nivå nästa år. Under 2019 och 2020 förutsätts att konjunkturläget normaliseras och därmed utvecklas BNP och sysselsättning svagare än normalt.

BNP beräknas öka med 1,4 procent samtidigt som antalet arbetade timmar avstannar. Skatteunderlagets utveckling förväntas att försvagas och landa på cirka 3,5 procent. Situationen för kommunsektorns kommer att bli särskilt utmanande med allt fler yngre och äldre i befolkningen. Färre i arbetsför ålder kommer att behöva försörja allt fler, samtidigt som behoven av skola, vård och omsorg fortsätter att växa i snabb takt.

SKL kommer att presentera höstens ekonomirapport 17:e oktober. Rapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

Skatteunderlagsprognos

SKL gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, oktober samt december. Underlaget syftar till att ge kommuner, landsting och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna, som ligger till grund för budgeten, kommer att utvecklas och hur de slutligen blir.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!