Publicerad: 27 april 2018

Nyhet

Starkare skatteintäkter i ny prognos

Högkonjunkturen fortsätter, men förväntas att mattas av under 2019. SKL:s aprilprognos visar att skatteunderlaget i år blir avsevärt högre jämfört med föregående prognos.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

SKL:s nya prognos pekar på att skatteunderlaget även 2018 kommer att fortsätta växa i lika god takt som under de senaste åren. Jämfört med föregående prognos i februari innebär det en markant uppjustering av det beräknade skatteunderlaget och tre miljarder mer i skatteintäkter per år. Förklaringen är att arbetade timmar ökat mer än förväntat i slutet av 2017 och i början av 2018.

Investeringarna avtar

Högkonjunkturen i svensk ekonomi kommer att fortsätta under året. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) räknar med att konjunkturens kulmen nås nästa år och att BNP-tillväxten avtar från årets 3 procent till att under nästa år landa på 2 procent.

Den minskade tillväxten är en konsekvens av att den inhemska efterfrågan försvagas, framför allt till följd av att investeringarna inte ökar i samma takt som tidigare. Inbromsningen mildras dock av att tillväxten i omvärlden förväntas att bli starkare under nästa år, vilket gynnar svensk export.

Minskat skatteunderlag

SKL bedömer att sysselsättningen inte kommer att växa i samma takt under nästa år. Den starka skatteunderlagstillväxt, som kommuner, landsting och regioner har kunnat vänja sig vid under den långa konjunkturuppgången sedan finanskrisen, dämpas nu betydligt.

– Det kommer att krävas många olika lösningar för att få kommunsektorns minskade intäkter att räcka till de växande behoven av skola, vård och omsorg. Både sektorn och staten behöver arbeta med en rad långsiktiga åtgärder för att hantera välfärdens finansieringen framöver, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

SKL kommer att presentera vårens ekonomirapport 15:e maj. Rapporten belyser landstingens och kommunernas ekonomiska situation och förutsättningar samt den förväntade samhällsekonomiska utvecklingen på några års sikt.

SKL gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, oktober samt december. Underlaget syftar till att ge kommuner, landsting och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna, som ligger till grund för budgeten, kommer att utvecklas. Nästa prognos kommer 16 augusti.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!