Publicerad: 15 mars 2019

Nyhet

Specialistsjuksköterskor viktiga i vårdens omställning

SKL anser att det finns ett stort behov av en förändrad specialistsjuksköterskeutbildning, men är kritisk till flera delar av den statliga utredningen om framtidens specialistsjuksköterska.

Lena Micko, SKL:s ordförande

Lena Micko

Den statliga utredningen ”Framtidens specialistsjuksköterska - ny roll, nya möjligheter (SOU 2018:77)” föreslår flera stora förändringar. SKL ser också behov av förändringar i utbildningen men är kritisk till många av utredningens förslag. Den viktigaste synpunkten är att utredningen inte tagit hänsyn till de stora förändringar som nu sker inom hälso- och sjukvården.

– Kompetensförsörjningen är en av vårdsektorns absolut viktigaste framtidsfrågor, inte minst är behovet av specialistsjuksköterskor stort. Staten måste ta ansvar för att utforma utbildningarna som att de ger de kompetenser som krävs för hälso- och sjukvårdens utveckling, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Inom hälso- och sjukvården pågår en omställning mot Nära vård, där vården ska komma närmare patienten. Mer vård flyttas till hemmen och ett större fokus läggs på preventiva och hälsofrämjande insatser. Primärvården är kärnan i den nära vården och omfattar både kommunal och regional vård och omsorg. Specialistsjuksköterskor är viktiga i den nära vården och en ny specialistsjuksköterskeutbildning behöver därför i större utsträckning ta hänsyn till både kommuners och regioners framtida behov, anser SKL.

Behov av större flexibilitet

Utredningen föreslår tre reglerade specialistinriktningar istället för dagens elva och en öppen inriktning, där lärosätena till stor del själva bestämmer innehållet. SKL anser dock inte att förslagen som presenteras möter hälso- och sjukvårdens behov.

– Det behövs en ökad flexibilitet jämfört med idag för att kunna säkerställa att vi får rätt kompetens till vården. Samtidigt ser vi en risk för att den modell som utredningen föreslår kan leda till för stora olikheter inom landet om varje lärosäte skapar sina egna inriktningar, säger Lena Micko.

Utredningen föreslår också en ny yrkesexamen för avancerade kliniska specialistsjuksköterskor, något som SKL tror kan vara positivt då en förlängd utbildning skapar möjligheter till både fördjupad och breddad kompetens. Men förslaget behöver ses över ytterligare för att bland annat säkerställa kopplingen till grund- och specialistutbildningen.

Carin Regnér
Utredare

Lotta Christofferson
Utredare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!