Publicerad: 28 september 2015

Nyhet

Sommaren i vården bättre än väntat

Trots en periodvis ansträngd sommarsituation har landstingen sammantaget levererat en god och säker vård. Personalens engagemang och gott samarbete med kommunerna är två av nyckelfaktorerna.

Sjukhuspersonal i en korridor.

Inför sommaren uppgav många landsting att rekryteringen av framför allt sjuksköterskor var mer besvärlig än tidigare år. En uppföljande enkät med landstingen visar dock att rekryteringsläget under sommaren var bättre är väntat för flera landsting Inget landsting uppger att sommarsituationen blev svårare än befarat. Tre åtgärder pekas ut som de mest effektiva för att klara bemanningen:

  • Tidig planering
  • Extra ersättning för flytt av semester
  • Renodling av sjuksköterskornas arbetsuppgifter genom omfördelning av arbetsuppgifter.
Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

– Jag ser att alla landsting har vässat sig när det gäller att planera för sommaren. Att använda sjuksköterskors kompetens rätt är också ett viktigt inslag, inte bara sommartid. Landstingen har satsat på att anställa exempelvis socionomer, fysioterapeuter, farmaceuter och personal inom städning och mathantering, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

Kvardröjande effekter

Han säger att sommaren detta år har fått kvardröjande effekter:

– I framför allt storstadsregionerna ser vi att vårdplatserna är fortsatt färre, med åtföljande väntetider för patienterna. En av orsakerna är att personal, som tagit få eller inga semesterveckor under juli-augusti, tar ut den nu.

Färre överbeläggningar

Landstingen mäter tillsammans med SKL beläggningssituationen kontinuerligt. Mätningar visar att antalet överbeläggningar inklusive utlokaliserade patienter var färre denna sommar jämfört med 2014. Detta trots att antalet disponibla platser var färre. En av orsakerna är att samarbetet med kommunerna, så att framför allt äldre sluppit ligga på sjukhus i onödan, fungerat bra.

Säker och tillgänglig vård

Endast ett landsting uppgav i enkäten att de hade haft fler Lex-Maria anmälningar under sommaren jämfört med övriga året, medan ett annat landsting uppgav att de hade haft färre anmälningar under sommaren.

– Det är vanskligt att dra några slutsatser av detta – många anmälningar kan också vara resultatet av ett mer aktivt patientsäkerhetsarbete, säger Hans Karlsson.

Fyra landsting uppgav också att väntetiderna på akuten varit kortare än normalt, medan tre landsting uppgav att väntetiderna varit längre. Övriga uppgav att väntetiderna varit som under övriga året.

– Det går alltså inte att se något entydigt mönster över sommaren vad gäller väntetider och patientsäkerhet, varför det kan antas att vården totalt sett har varit lika säker och tillgänglig som under övriga året, säger Hans Karlsson.

Detta stöds också av den senaste rapporten om vårdskador, som nyligen publicerades. Granskningen omfattar över 42 000 vårdtillfällen och är därmed även internationellt en av de största som någonsin genomförts. Rapporten visar att antalet vårdskador minskar, framförallt de vårdrelaterade infektionerna (VRI), som hör till de mest förekommande vårdskadorna.

  • Enkätundersökningen genomfördes under perioden 17-31 augusti. 20 av 21 landsting/regioner svarade.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!