Publicerad: 23 september 2016

Nyhet

Sommaren i vården

Trots en periodvis ansträngd sommarsituation har landstingen sammantaget levererat en god och säker vård. Personalens engagemang och gott samarbete med kommunerna är två av nyckelfaktorerna.

Inför sommaren uppgav många landsting och regioner att rekryteringen av framför allt sjuksköterskor var lika besvärlig som tidigare år. En uppföljande enkät med landstingen visar att rekryteringsläget under sommaren var bättre är väntat för några landsting. Två landsting uppger att sommarsituationen blev svårare än befarat och majoriteten att det blev som förväntat, det vill säga man kunde rekrytera som beräknat. Tre åtgärder pekas ut som de mest effektiva för att klara bemanningen:

  • Tidig planering
  • Extra ersättning för flytt av semester
  • Renodling av sjuksköterskornas arbetsuppgifter genom omfördelning av arbetsuppgifter.
  Hans Karlsson

  – Jag ser att alla landsting har vässat sig när det gäller att planera för sommaren. Att använda sjuksköterskors kompetens rätt är också ett viktigt inslag, inte bara sommartid. Landstingen har satsat på att anställa exempelvis socionomer, fysioterapeuter, farmaceuter och personal inom städning och mathantering, säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

  Fler överbeläggningar

  Landstingen/regionerna mäter tillsammans med SKL beläggningssituationen kontinuerligt. Mätningar visar att antalet överbeläggningar inklusive utlokaliserade patienter var något fler denna sommar jämfört med 2015.

  Det är en liten, men dock försämring nationellt. Sex landsting har färre överbeläggningar, övriga fler.

  – Vad som är glädjande är att samarbetet med kommuner fortsätter att utvecklas, säger Hans Karlsson, chef, avdelningen för vård och omsorg. Flera vittnar om ett utvecklat samarbete, så att framför allt äldre slipper ligga på sjukhus i onödan.

  Säker och tillgänglig vård

  När det gäller avvikelserapportering och lex Maria-anmälningar går det inte att dra några slutsatser ännu eftersom handläggning fortfarande pågår. De landsting/regioner som svarat anger att avvikelserna inte verkar vara vare sig fler eller färre jämfört med övriga året.

  Tre landsting uppgav också att väntetiderna på akuten varit kortare än normalt, medan två uppgav att väntetiderna varit längre. Övriga uppgav att väntetiderna varit som under övriga året.

  – Det går alltså inte att se något entydigt mönster över sommaren vad gäller väntetider och patientsäkerhet, varför det kan antas att vården totalt sett har varit lika säker och tillgänglig som under övriga året, säger Hans Karlsson.

  Detta stöds också av den senaste rapporten om vårdskador, som nyligen publicerades. Granskningen omfattar över 50 000 vårdtillfällen och är därmed även internationellt en av de största som någonsin genomförts. Rapporten visar att antalet vårdskador minskat med 20 000 från 2013 till 2015.

  Enkätundersökningen genomfördes under perioden 17-31 augusti. 18 av 20 landsting/regioner svarade.

  Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

  Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

  Covid-19 och det nya coronaviruset
  Hjälpte informationen på sidan dig?

  Tack för att du hjälper oss!