Publicerad: 31 augusti 2015

Nyhet

Snabba insatser behövs för ensamkommande barn

Kommunerna jobbar hårt med att ta emot ensamkommande barn och unga. SKL har flera förslag på hur mottagandet kan förbättras. En central punkt är att staten ersätter kommunerna i tid.

Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

– Många kommuner gör allt de kan för att ge barnen ett bra mottagande. Men tyvärr räcker inte det. Förutsättningarna från staten behöver förbättras. Myndigheternas ansvar för mottagandet, fördelningen i landet och ersättningarna till kommunerna fungerar inte bra. Dessutom är situationen för barnens boende olöst. Många kommuner får jobba dag och natt för att ordna boenden, säger Lena Micko, ordförande för SKL.

Snabbare registrering och ersättning

I det akuta skedet måste Migrationsverket skynda på sin registrering av barnens asylansökan samt göra en noggrann utredning för anvisning till den kommun barnen ska bo i. Även Inspektionen för vård och omsorg behöver skynda på sin tillståndsgivning för nya boenden. Dagens situation har resulterat i en stor börda för ankomstkommunerna då flera barn får stanna en längre tid där, och ankomstkommunerna hela tiden tvingas starta nya boenden. Ett annat problem är att flera kommuner ligger ute med mångmiljonbelopp i väntan på ersättning från staten.

– Att tvinga kommuner att ta emot ensamkommande barn har inte löst problemet i ett mottagningssystem som ständigt är underdimensionerat Det finns därför ett stort behov av en förutsättningslös översyn av hur mottagandet av ensamkommande barn bäst ska organiseras och hur ansvaret ska fördelas mellan staten och kommunerna.

– Det behövs både snabba effektiviseringar och ett system som är flexibelt för att möta variationer i tillströmningen och långsiktigt hållbart. Vi har inte råd med segdragen statlig byråkrati. Det handlar både om att stödja utsatta unga människor och att inte slå knut på kommunernas verksamhet. Situationen är akut, säger Lena Micko.

Förslag på förbättringar

Två barn som går armkrok med ryggen mot kameran.

SKL har under en längre tid fört fram flera förslag till staten för att underlätta för kommunerna och landstingen, och därmed för ensamkommande barn och unga. Förutom en översyn av systemet och snabbare registrering är några av förslagen:

  • Staten ska överta det övergripande ansvaret för ankomstboenden. Dels kan Migrationsverket planera boenden eftersom de har prognoser om hur många barn som kommer. Dels är det enklare och billigare att en part gör upphandlingar.
  • Ankomstboenden ska spridas till fler län så att fler kommuner kan bli engagerade i mottagandet. Kommuner med högt mottagande av asylsökande och flyktingar samt anknytningsanvisningar ska få färre tvångsanvisningar av ensamkommande barn. Ankomstkommunerna bör helt undantas från tvångsanvisningar. Den regionala samordningen av Länsstyrelsen behöver också förbättras, både vad gäller ankomst och anvisning.
  • Regeringen måste snabbt besluta om en ny placeringsform – stödboende – som motsvarar de ensamkommande barnens speciella behov. Det är också viktigt att fortsätta stimulera folkhögskolornas att ta emot ensamkommande, eftersom det ofta motsvarar ungdomarnas behov.
  • Fördelningen av barnen måste ändras. På grund av anknytningsskäl anvisas en stor del av de ensamkommande barnen idag till de kommuner som redan tar ett stort ansvar för asyl- och flyktingmottagandet.
  • Migrationsverket måste utveckla anknytningskriterierna som ligger till grund för anvisningarna.
  • Statens ersättningar till kommunerna behöver täcka alla faktiska kostnader och snabbt överföras till kommunerna. Idag är det också oförutsägbart och krångligt vad kommunerna kan få ersättningar för.
  • Ersättningarna behöver kontinuerligt räknas upp med hänsyn till pris- och löneutvecklingen.
  • Ersätt överförmyndarens arbete för rekrytering, utbildning och tillsyn av gode män.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!