Publicerad: 4 juli 2017

Nyhet

Skolans utmaningar löser vi gemensamt

SKL välkomnar Skolkommissionens förslag om extra resurser till skolan, men avvisar förslaget om miniminivåer för kommunernas skolbudgetar. Det finns bättre sätt att uppnå en likvärdig skola.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

– Vi är alla överens om att skolan behöver mer resurser. Skolkommissionen föreslår ett riktat statsbidrag som fördelas efter behov på 6 miljarder kronor. Det är en bra utgångspunkt. Om man lägger in fler av dagens riktade statsbidrag i detta, kan det bli ännu mer som fördelas efter behov. Samtidigt är jag bekymrad över ytterligare riktade och detaljerade statsbidrag, som både ökar kostsam byråkrati och riskerar att inte leda till insatser där behoven är som störst. Det behövs generella statsbidrag där elevernas behov och lokala förutsättningar får styra, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Det kommunala självstyret åsidosätts

SKL motsätter sig förslaget att staten skulle sätta en miniminivå för hur mycket kommunerna ska lägga på skolan. Det är ett allvarligt ingrepp i det kommunala självstyret. I praktiken skulle då staten inte bara lägga sig i skolans resursfördelning, utan också vilka kommunala resurser som kan gå till exempelvis socialtjänst, äldrevård och infrastruktur.

– Istället för en miniminivå finns betydligt bättre sätt att säkra en likvärdig skola. Till exempel genom en tydlig lagstiftning där ansvar och mandat följs åt, välutbildade lärare, kvalitetsgranskning och uppföljning. Detta ska förstås göras i tät samverkan mellan staten och skolans huvudmän, säger Lena Micko.

Nu behövs tät samverkan mellan staten och kommunerna

– För en likvärdig skola behövs nu konstruktiva samtal mellan staten och huvudmännen om skolans utveckling och utbyggnad, om styrning och ledning av resurser och verksamhet samt om utveckling av undervisningens innehåll, säger Lena Micko.

Antalet barn och unga ökar kraftigt. Det behövs mer resurser såväl till driften av landets skolor som till skolutveckling och nya lokaler. Bara inom de närmaste fyra åren behövs 350 nya skolor och 600 nya förskolor.

Kommunerna lägger i snitt mer än 40 procent av sina årliga budgetar på skolan. Kommunerna har lagt på 15 miljarder kronor särskilt för höjda lärarlöner bara de 4 senaste åren. Därtill kommer statens satsning på lärarlyftet.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!