Publicerad: 27 juni 2019

Nyhet

Skolan stjälps av villkorade statsbidrag

Sex kommuner ska betala tillbaka närmare 24 miljoner kronor av det statliga likvärdighetsbidraget. De villkorade statsbidragen konserverar skolan istället för att utveckla den långsiktigt.

Anders Knape.

Anders Knape.

– Likvärdighetsbidraget är det yttersta exemplet på problematiken med riktade statsbidrag. Staten villkorar bidraget med att en kommun inte får minska särskilda kostnader för skolan, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Totalt finns över 70 riktade statsbidrag bara inom skolans område. Alltför ofta kommer riktade, detaljreglerade statsbidrag till kommunerna för sent och med ökad byråkrati som följd. Staten går ett steg längre med likvärdighetsbidraget och villkorar det med att kommunen inte får effektivisera i skolan. I ett läge när var fjärde kommun gick med underskott under 2018 är det ohållbart.

Många riktade statsbidrag cementerar delar av kärnverksamheten ekonomiskt i gamla former. De blir ett hinder för förnyelse och utveckling där det behövs. Staten motverkar med styrningen en effektiv användning av resurserna och tvingar fram prioriteringar som många gånger inte är långsiktigt hållbara.

– Följden blir att en kommun vältrar över effektiviseringen till en annan del av kommunen, till exempel äldreomsorgen, säger Anders Knape.

Statens ambition med statsbidraget är att öka skolans likvärdighet. Men de riktade statsbidragen ökar många gånger kostnaderna i samma omfattning som de ges och satsningarna överensstämmer sällan med de specifika behoven i en enskild kommun eller region. När staten dessutom drar tillbaka hela eller delar av bidraget – i ett läge när ekonomin är sårbar – kommer det inte att bidra till ökad likvärdighet i den utsträckning som vi alla vill.

– Naturligtvis vill kommunerna stärka likvärdigheten. Men statens agerande kommer att påverka undervisning i dessa kommuner vilket kommer att missgynna eleverna, avslutar Anders Knape.

Istället för dagens statsbidrag bör staten istället ge riktade utvecklingssatsningar, som kan anpassas efter lokala förutsättningar. Dessa kan komplettera generella bidrag för att främja utvecklingen inom områden som stödjer de gemensamma strategierna.

 

Kommun

Tilldelat bidrag 2018

Återkrav

Mörbylånga

1 350 331

1 350 331

Luleå

4 436 719

4 436 719

Huddinge

8 818 654

8 818 654

Gotland

4 585 625

4 585 625

Eskilstuna

12 423 305

3 547 238

Eda

1 081 810

1 081 810


Summa:

 23 820 377

Källa: Skolverket

Per-Arne Andersson
Chef avdelningen för utbildning och arbetsmarknad

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!