Publicerad: 5 juli 2019

Nyhet

SKL välkomnar långsiktiga lösningar genom ny kommission

SKL har länge efterlyst långsiktiga överenskommelser för att hantera välfärdens utmaningar. Det är glädjande att regeringen nu tillsätter en välfärdskommission med centrala välfärdsaktörer.

Anders Knape.

Anders Knape.

Regeringen har i dag meddelat att en välfärdskommission inrättas i höst för att stärka den svenska välfärden. I välfärdskommissionen ska staten, kommuner, regioner och fackförbund arbeta tillsammans för att komma överens om en gemensam målbild och konkreta åtgärder för att hantera välfärdens utmaningar.

– Det är mycket angeläget att kommissionen inte bara drar upp storslagna principer för välfärdens utveckling, utan att det också leder till konkreta åtgärder som berörda aktörer genomför. Vi ser att kommissionen är ett bra första steg bort från kortsiktiga statliga satsningar, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

90 miljarder saknas

Kommissionen tillsätts mot bakgrund av den demografiska utvecklingen, som kommer att innebära stora utmaningar för välfärden de kommande åren. Antalet personer över 80 år ökar med 47 procent, samtidigt som antalet i arbetsför ålder endast ökar med 5 procent.

Cirka hälften av regionerna och 110 kommuner räknar med underskott redan i årets resultat. Finansdepartementet har pekat på att år 2026 skulle kommuner och regioner behöva cirka 90 miljarder kronor mer än i dag om välfärden ska utvecklas i takt med behoven från det ökande antalet äldre, barn och unga. Det är en bedömning som SKL delar.

Kommissionen kommer att se över hur förutsättningarna att leverera välfärdstjänster kan förbättras och framförallt fokusera på personal, arbetsmiljö, digitalisering, olika förutsättningar i stad och glesbygd samt organisation och styrning

Långsiktig planering behövs

SKL har tidigare under veckan föreslagit ett antal åtgärder som regeringen kan vidta redan nu för att minska finansieringsgapet och använda de offentliga finanserna på ett mer effektivt sätt. En av de viktigaste är att minska detaljstyrningen och antalet specialdestinerade statsbidrag.

– En grundbult för välfärdens framtida finansiering är att vi kommer bort ifrån kortsiktiga finansieringslösningar på ett och två år. Kommuner och regioner behöver långsiktiga planeringsförutsättningar och staten behöver tillit till att kunskapen om välfärdens olika delar finns lokalt och regionalt, säger Anders Knape.

Behövs fokus på arbetsmarknad och digitalisering

SKL betonar vikten av att staten tar sitt ansvar för hela landets arbetsmarknad samt att säkra att den högre utbildning utgår bättre från arbetsmarknadens behov.

Staten bör också upprätta en strategisk plan och finansiering för utbyggnaden av bredband så att hela landet kan arbeta med digital teknik och ställa om arbetet. Fokus på innovation, en god infrastruktur och gemensamma standarder är viktiga områden för välfärdens utveckling.

– Regeringen aviserade idag också att hinder ska undanröjas för att kunna jobba smartare i välfärden. Det är både välkommet och nödvändigt. SKL har bland annat identifierat flera legala hinder för en fortsatt digitalisering inom välfärden, säger Anders Knape.

Välfärdskommissionen ska avsluta sitt arbete senast december 2021.

Pressmeddelande regeringen: Regeringen inrättar en välfärdskommission (nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!