Publicerad: 17 maj 2019

Nyhet

SKL välkomnar förslag i skogsbrandsutredning

SKL har nu yttrat sig över utredningen av fjolårets omfattande skogsbränder. Utredningen redovisar viktiga lärdomar och lämnar i huvudsak bra förslag om hur räddningsinsatser kan förbättras.

Anders Knape

Anders Knape

– Vi delar utredningens bedömning att skogsbränderna generellt sett hanterades bra, men att det var en mycket ansträngd situation och att det fanns flera brister i räddningsarbetet, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Det är av stor vikt att kommun och stat nu hjälps åt med att höja samhällets beredskap, så att Sverige är bättre rustat vid större och komplicerade bränder i framtiden, säger Anders Knape.

Många bra förslag – men fel att flytta ansvar från länsstyrelserna

Utredningen anger bland annat att det fanns brister i räddningstjänsternas ledningssystem samt i samarbetet mellan de aktörer som deltog i räddningsinsatserna. SKL välkomnar förslaget om att utveckla enhetliga ledningssystem, och anser att utredningen genomgående lämnar förslag som kan leda till bättre och effektivare räddningsinsatser. Flera förslag har hämtats från den så kallade Räddningstjänstutredningen som blev klar våren 2018.

SKL instämmer dock inte i att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, ska kunna överta ansvaret för den kommunala räddningstjänsten vid större räddningsinsatser.

– Det bör vara ett ansvar för länsstyrelserna, eftersom de har god lokalkännedom och en samordnande roll i krisberedskapen, säger Anders Knape.

Förhandlingar om avtal för krissituationer

SKL har inlett förhandlingar med de fackliga organisationerna, bland annat de som organiserar räddningstjänstpersonal, med ambitionen att teckna ett kollektivavtal för krissituationer. Det sker mot bakgrund av skogsbränderna sommaren 2018, då SKL konstaterade att befintliga kollektivavtal som reglerar anställningsvillkor och ersättningar inte fungerar som önskat vid krisartade händelser. Målet är att teckna ett avtal innan sommaren 2019.

Ann-Sofie Eriksson
Sektionschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!