Publicerad: 7 november 2019

Nyhet

SKL till regeringen: Röj hinder för bredbandsutbyggnaden

SKL lämnar idag ett förslag till regeringen om en lagförändring för att underlätta kommunal bredbandsverksamhet. En ändring behövs för att Sverige ska klara bredbandsutbyggnaden.

Anders Knape, ordförande SKL

Anders Knape

Fungerande och pålitligt bredband är oerhört viktigt för medborgare och företag. I jämförelse med andra länder har Sverige kommit långt med utbyggnaden, men det är ändå mycket som återstår. För att det ska vara möjligt att bo och verka i hela landet, behöver utbyggnaden fortsätta och för det krävs statliga investeringar och att alla hinder som finns röjs undan.

I regeringens bredbandsstrategi betonas bredbandsutbyggnadens roll för att göra elektroniska kommunikationer tillgängliga och därmed skapa förutsättningar för att bo och verka i hela landet. Idag finns hinder i kommunallagen, som gör det svårt för kommunala stadsnät att bidra. SKL vill därför ha ett undantag från lokaliseringsprincipen för kommunal bredbandsverksamhet. Ett undantag skulle göra det möjligt för ett kommunalt företag att bygga nät och bedriva verksamhet på ett för medborgarna gynnsamt sätt.

– Regeringen kan med en ganska enkel lagförändring göra stor skillnad för bredbandsutbyggnaden. SKL har formulerat ett konkret förslag som gör att en kommun eller dess företag kan bättre kan bidra i att bygga fler bredbandsnät och att fler medborgare och företag skulle få bredband snabbare, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Det är vanligt att fiberbaserad bredbandsutbyggnad sker i kommunal regi och en viktig aktör är de kommunala stadsnäten. Men den så kallade lokaliseringsprincipen i kommunallagen innebär att stadsnäten är begränsade till att bedriva sin verksamhet inom sin ägarkommun och det skapar ofta problem. Det är inte alltid en kommuns geografiska område som är rationellt för avgränsning av ett nät. Ska de kommunala stadsnäten kunna fortsätta bidra till bredbandsutbyggnaden, måste de kunna bygga kostnadseffektivt och långsiktigt hållbart.

I skrivelsen till regeringen har SKL föreslagit en konkret bestämmelse som kan införas i Lagen om elektronisk kommunikation. Detta kan göras i samband med att lagen revideras i och med implementeringen av den europeiska kodexen.

Michaela Stenman
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!