Publicerad: 20 maj 2016

Nyhet

SKL stödjer förslagen från digitaliseringskommissionen

SKL ställer sig bakom de flesta av slutsatserna i Digitaliseringskommissionens delbetänkande, och understryker vikten av digitalisering för att klara kvaliteten och effektiviteten i välfärden.

I sitt femte delbetänkande sedan 2012 pekar Digitaliseringskommissionen ut sex strategiska områden som bör prioriteras i den framtida digitaliseringspolitiken. Det handlar om kompetens, regelverk, infrastruktur, säkerhet och integritet och om möjligheten till datadriven innovation.

Lena Micko, SKL

Dessutom föreslår kommissionen att regeringen ska organisera ett nationellt främjandearbete och ett kontinuerligt statligt engagemang. Detta är ett krav som SKL stödjer fullt ut, inte minst mot bakgrund av att digitaliseringen av det offentliga Sverige tappar i förhållande till andra branscher och länder.

– De länder som lyckats öka sin utvecklingstakt och nå goda resultat, har i flera fall utvecklat just en nationell kraftsamling och främjande av digitalisering. Formerna för att göra motsvarande i Sverige vill vi gärna diskutera närmare med regeringen, säger Lena Micko, ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting.

Regelverk, ledarskap och kompetens möjliggör

SKL instämmer också i kommissionens förslag att kartlägga lagstiftning som försvårar digitaliseringen, och efterlyser en skyndsam hantering av de förslag på lagändringar som bland andra SKL och E-delegationen redan har definierat.

På många håll behövs ökad kompetens hos chefer och ledare, och kommissionen föreslår ett program för digitalt kompetenslyft hos chefer och ledare i Sveriges kommuner. SKL instämmer och vill att programmet även omfattar landsting och regioner.

Behov av gemensam digital infrastruktur

I ett par viktiga frågor saknar SKL en djupare analys och förslag.

– Vi saknar förslag som behövs för att en gemensam digital infrastruktur och gemensamma förutsättningar ska kunna skapas. Det är nödvändigt för att kunna dra ännu större nytta av digitaliseringens möjligheter för en smartare välfärd, säger Lena Micko.

Inte tillräckligt långtgående förslag för bredbandsinfrastrukturen

SKL:s yttrande till näringsdepartementet över slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som resurs är i stora delar positivt men SKL efterlyser mer.

SKL ser positivt på regeringens initiativ för effektivare användning av bredbandsnäten, men de förslag som presenteras är inte tillräckligt långtgående. SKL anser att ansvaret att äga och förvalta statlig bredbandsinfrastruktur måste samlas på en egen organisatorisk enhet.

– Infrastrukturen måste betraktas som en infrastruktur för samhället, och betydelsen av robusta kommunikationer behöver beaktas i större utsträckning. Den grundläggande fiberinfrastrukturen kommer framöver att utgöra en allt mer samhällskritisk funktion för offentliga verksamheter, säger Lena Micko.

Hämta yttrandet: ”Yttrande angående delbetänkandet Digitaliseringens transformerande kraft – vägval för framtiden” (nytt fönster)

Hämta yttrandet: ”Yttrande angående slutbetänkandet Statens bredbandsinfrastruktur som resurs” (nytt fönster)

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!