Publicerad: 20 mars 2019

Nyhet

SKL stöder färdplan för fossilfri uppvärmning

SKL ställer sig bakom Fossilfritt Sveriges färdplan för en fossilfri uppvärmning. Visionen är att all uppvärmning av bostäder och lokaler ska ske utan fossila bränslen senast år 2030.

Anders Knape

Anders Knape

– Kommuner och regioner prioriterar klimatet. Det finns en stor vilja att skapa samhällen som är hållbara för dagens och framtidens generationer. Uppvärmningen av bostäder och lokaler är ett av flera områden där det arbetas målmedvetet med att minska utsläppen av växthusgaser, säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

– Genom att underteckna färdplanen för en fossilfri uppvärmning visar SKL att vi står bakom dess vision, åtaganden och uppmaningar till många olika aktörer, däribland kommuner och regioner. Vi kommer fortsatt sträva efter att ge våra medlemmar bästa möjliga stöd i frågan och driva deras intressen gentemot regering, riksdag och myndigheter, säger Anders Knape.

Exempel på uppmaningar

I färdplanen uppmanas kommuner och regioner att exempelvis sätta upp ambitiösa energi- och klimatmål i förvaltningar och bolag, arbeta strategiskt vid upphandlingar och stödja forskning om och tillämpning av nya klimatsmarta lösningar. Regeringen uppmanas å sin sida bidra till en fossilfri uppvärmning på bland annat följande sätt:

  • Formulera byggreglerna så att de inte styr valet av uppvärmning. I dag premieras lösningar som inte ger den bästa miljönyttan.
  • Lägg större fokus på effektfrågan och den kapacitetsbrist i elnäten som redan börjat uppkomma på flera orter. Skapa incitament för ökad produktion av kraftvärme, som samproducerar el och fjärrvärme, vilket i regel är resurseffektivt och bra för klimatet.
  • Minska mängden plast i samhället, till exempel genom att införa styrmedel vid upphandlingar och produktdesign. Det skulle minska onödig förekomst av fossil plast i det restavfall som går till förbränning med värmeåtervinning.
  • Ge stöd till forskning, utveckling och demonstration av ny teknik som till exempel infångning och lagring av koldioxid (CCS), biokol, säsongsvärmelager, lågtempererad fjärrvärme och plaståtervinning genom plastreturraffinaderier.

Andreas Hagnell
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!