Publicerad: 12 oktober 2018

Nyhet

SKL ser positivt på Tillitsdelegationens förslag

Tilliten till den lokala och regionala nivåns ansvar för styrning och ledning behöver stärkas, bland annat för att öka det demokratiska systemets legitimitet.

Lena Micko

Lena Micko

En tillitsbaserad styrning är mer ett förhållningssätt och inte en enhetlig styrmodell anser Tillitsdelegationen i sitt betänkande ”Med tillit växer handlingsutrymmet” och lämnar en rad förslag.

– En väl fungerande styrning och ledning måste bygga på ordning och reda vilket innefattar kontroll på ekonomi och kvalitet men också på tillit till de som utför välfärdstjänsterna. Det handlar om att skapa förståelse och legitimitet för vårt demokratiska system, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL ser positivt på att styr- och ledningsfrågor belysts i delegationens arbete. Ett exempel är att statens styrning har blivit alltmer kontrollerande genom riktade statsbidrag som hämmar den lokala utvecklingen och självstyret för kommuner, landsting och regioner.

– Vi har länge drivit frågan om att staten bör ge generella statsbidrag så att varje kommun, landsting och region utifrån de lokala och regionala förutsättningarna och behoven själva får bestämma hur de bäst används, säger Lena Micko.

SKL anser också att begreppet tillit måste ha ett bredare anslag än i delegationens betänkande. En förflyttning måste ske från brukarfokus till brukarens fokus, det vill säga att samla in kunskap om hur individen upplever den tjänst som hen mottar. Den kunskapen, tillsammans med professionens kunskaper, ger förutsättningar att anpassa tjänsten utifrån brukarens perspektiv.

– I olika lednings- och styrmodeller talas ofta om ”att sätta patienten, elever och brukare i fokus” men långt ifrån alltid tar verksamheterna in deras uppfattningar i utvecklingsarbetet. Vi behöver ta nästa steg och utveckla organisationer som på riktigt anpassas efter brukarens förutsättningar och behov, säger Lena Micko.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!