Publicerad: 11 mars 2017

Nyhet

SKL:s agenda för integration och nyanländas etablering

SKL har antagit en Agenda för integration och nyanländas etablering. I agendan listas ett 60-tal konkreta förslag på åtgärder för att skapa bättre asylmottagande, integration och etablering.

Lena Micko, ordförande SKL

Lena Micko

Sveriges Kommuner och Landsting har i nära dialog med medlemmar gått igenom kommuners, landstings och regioners förutsättningar att nå framgång i mottagandet av asylsökande och nyanlända. I agendan presenteras 65 konkreta åtgärdsförslag till staten som behöver vidtas för att man ska kunna göra ett bra jobb på lokal och regional nivå.

– Integration och etablering sker lokalt. Om vi lyckas, bidrar vi till tillväxt och välfärd. Men en dålig integration kan leda till stora problem, så vi har inte råd att misslyckas, säger SKL:s ordförande Lena Micko.

Asylboende och tidiga insatser

Ett av förslagen till staten är samråd i planeringen av anläggningsboenden och jämnare fördelning. Det krävs också stärkta möjligheter för kommuner och arbetsgivare att ge tidiga insatser under asyltiden. Dessutom behöver rätten till eget boende (EBO) ses över så att det inte leder till trångboddhet och utsatthet. Staten bör också ta över det initiala ansvaret för mottagandet av ensamkommande barn.

Fortfarande stora utmaningar

En rad av de åtgärdsförslag som presenteras i agendan pekar också mot nästa steg i mottagandet, nämligen bosättningen och de nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

– Även om de akuta flyktingströmmarna nu har minskat, står våra medlemmar fortfarande inför en av de tuffaste utmaningarna på många år. Nu har arbetet börjat med att skapa jobb, utbildning, bostäder och goda relationer med lokalsamhället för våra nyanlända, säger SKL:s 2:e vice ordförande Anders Knape.

Lokala förutsättningar ska styra

Här handlar det om att ännu bättre ta tillvara de lokala möjligheterna. Kommuner med behov av arbetskraft bör till exempel kunna ta emot fler nyanlända för bosättning.

– Dessutom bör man i etableringsinsatserna ta bättre vara på den kunskap, det nätverk och samarbete som redan finns lokalt mellan företag, kommun och utbildningsanordnare, säger Lena Micko.

– Den statliga detaljstyrningen behöver minska och kommunerna måste kunna få ta ett större ansvar för etableringsinsatserna. Dessutom behöver etableringstiden anpassas individuellt och vara längre än dagens två år.

Möte med regeringen om barn och unga

Delar av agendan har redan presenterats i samband med ett ministermöte under veckan. Vid mötet diskuterades asylsökande och nyanlända barns och ungas situation, bland annat med fokus på psykisk ohälsa.

– Vi måste nu förebygga ohälsa hos den här gruppen. Då behöver vi kunskap om psykisk hälsa, suicidprevention och förberedelser inför eventuellt avslag, men också bättre samverkan och tydligare ansvarsfördelning mellan aktörerna, säger Lena Micko.

SKL:s agenda innehåller 65 punkter med förslag till regering och riksdag och utvecklingsområden för kommuner, landsting och regioner som syftar till att förbättra asyl- och flyktingmottagandet och nyanländas etablering i Sverige. Förslagen och utvecklingsområdena omfattar mottagningssystemen, etableringen på arbetsmarknaden, integration i samhället, barn och unga, hälsa, ersättningar till kommuner och landsting samt forskning och utveckling. Agendan har tagits fram i nära dialog med SKL:s medlemmar och antogs av styrelsen den 10 mars 2017.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!