Publicerad: 16 november 2018

Nyhet

SKL föreslår förändrat strandskydd för landsbygden

SKL föreslår i dag regeringen förändringar av strandskyddet. Syftet är att kommuner enklare ska kunna utveckla landsbygden genom att skapa attraktiva boendemiljöer.

Lena Micko

Lena Micko

– Många landsbygdskommuner har väldigt god tillgång till sjöar och vattendrag. Trots det hindras byggande i strandnära lägen. Kommuner behöver kunna skapa attraktiva boendemiljöer för att utvecklas och locka nya invånare, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Under 2009 och 2010 förändrades strandskyddet för att främja landsbygdens utveckling. Men effekten har uteblivit.

– Vårt nya förslag skulle förenkla byggande i strandnära lägen på landsbygden, samtidigt som strandskyddets syften värnas. Det skulle bli en rimlig balans mellan bevarande och nybyggnation, säger Lena Micko.

Så vill SKL att lagstiftningen förändras

SKL lämnar sitt förslag i ett remissvar till regeringen. Remissvaret innehåller ett komplett lagförslag som har en stark förankring bland kommunerna. SKL vill bland annat se följande förändringar i lagen:

  • Ta bort kravet att kommuner ska peka ut särskilda geografiska områden, så kallade LIS-områden*, för att enklare kunna upphäva eller ge dispens från strandskyddet. I kommuner, där det knappt byggs några nya hus, är det nästan omöjligt att veta exakt var ny bebyggelse kan komma att ske. SKL föreslår istället generella kriterier som kan ligga till grund för att pröva byggande i strandnära lägen på landsbygden.
  • Ta bort kravet att strandnära bostäder på landsbygden måste byggas i anslutning till befintliga bostadshus. På landsbygden finns sällan några befintliga hus att bygga intill. Sambandet mellan bebyggelsen är oftare socialt än geografiskt. En by kan omfatta flera kvadratkilometer. SKL föreslår en lagändring som låter kommuner ta hänsyn till sociala samband och lokala förhållanden.
  • Inför två nya skäl för när kommuner får upphäva eller ge dispens från strandskyddet. Ett skäl ska vara att det på den aktuella platsen inte finns ett växt- och djurliv som är beroende av det unika mötet mellan land och vatten. Det andra ska vara att den planerade åtgärden inte påverkar allmänhetens tillgång till stränder.
  • Ge kommuner möjlighet att i vissa fall upphäva strandskyddet utan samband med detaljplaneläggning.

* LIS är en förkortning för landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

I den aktuella remissen har regeringen bett organisationer komplettera Naturvårdsverkets förslag på hur förändrade strandskyddsregler kan underlätta strandnära byggande på landsbygden. Naturvårdsverket lämnade sitt förslag på uppdrag av regeringen hösten 2017.

Johan Larsson
Förbundsjurist

Carmita Lundin
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!