Publicerad: 15 oktober 2018

Nyhet

SKL: Ett sammanhållet system underlättar integrationen

SKL ställer sig bakom Mottagandeutredningens huvudförslag om ett helt nytt system för mottagande av asylsökande och nyanlända. Det skriver SKL i ett remissyttrande.

Lena Micko och Anders Knape.

– SKL har sedan många år påtalat vikten av en sammanhållen reform av mottagandet av asylsökande och nyanlända. Vi menar att allt hänger ihop, vilket vi lyfter i vår Agenda för integration, och att det inte går att ändra på en liten del i taget. Mottagandeutredningen föreslår nu ett sammanhållet system och vi ställer oss positiva till huvudprinciperna i förslaget, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges kommuner och Landsting (SKL).

Mottagandeutredningens förslag omfattar hela kedjan från asylansökan till bosättning eller återvändande, samt utformning av ersättningssystem till kommuner och landsting för asylsökande och nyanlända. Utredningens huvudförslag innebär omfattande förändringar i ansvarsfördelning och uppdrag för både kommuner, landsting och statliga aktörer.

Jämnare fördelning viktig utgångspunkt

Under remissarbetet har SKL haft fokus på en bred förankringsprocess med förbundets medlemmar, för att yttrandet på ett balanserat sätt ska spegla olika kommuner, regioner och landstings villkor. Utgångspunkter för SKL är bland annat en jämnare fördelning mellan kommunerna, bättre planeringsförutsättningar och ett tydligt regelverk vad gäller ansvarsfördelningen.

– SKL menar att dessa utgångspunkter speglas i utredningen, men att det finns många avgörande förutsättningar som måste åtgärdas och säkerställas för att vi ska kunna ställa oss bakom förslaget som helhet, säger Lena Micko.

Till exempel runt de ekonomiska villkoren, som är avgörande för att de reformer som föreslås ska kunna nå framgång. Kommunerna måste ges full kompensation för de utökade uppdrag de får enligt förslaget.

Mottagandet av ensamkommande

SKL ställer sig bakom utredningens förslag om statliga ankomstcenter för det initiala mottagandet av alla asylsökande vuxna och familjer. Det ökar förutsättningarna för en tydlig och enhetlig asylprocess, och underlättar för insatser under den första tiden i Sverige. I förslaget undantas dock ensamkommande barn och unga.

– Vi anser att staten bör ansvara för det initiala mottagandet av ensamkommande barn och unga – och är kritiska till att gruppen inte omfattas av utredningens förslag om ett statligt ankomstcenter. Det handlar om barnens rättssäkerhet, och om att få ett tydligt och enhetligt asylsystem, säger Anders Knape, 2:e vice ordförande SKL.

Några punkter ur yttrandet

  • Den obligatoriska tiden i ankomstcenter bör inte vara fastställd till ett visst antal dagar (30 i förslaget) utan istället omfatta den tid det tar för Migrationsverket och Arbetsförmedlingen att genomföra obligatoriska moment i ankomstcentret.
  • SKL ställer sig bakom att kommunerna har ansvaret för boendet och insatser under väntetiden för asylsökande som anvisats till kommun. Det är dock avgörande att staten ger kommunerna full ekonomisk kompensation för uppdragen.
  • SKL ställer sig positiv till att nytt regelverk för begränsningar av ebo (eget boende) införs från 1 juli 2019. Regelverket bör omprövas och vid behov utvecklas efter en försöksperiod.
  • SKL ställer sig bakom ordningen att det är staten som ska ha ansvar för boende och försörjning för personer som inte får asyl och ska återvända. Därtill behövs en översyn av hur återvändandearbetet kan effektiviseras.

Informationsansvarig

  • Per-Arne Andersson
    Avdelningschef

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!