Publicerad: 16 juli 2019

Nyhet

SKL deltar vid FN:s uppföljning av Agenda 2030

Genomförandet av Agenda 2030 följs årligen upp under två veckor juli i FN:s högkvarter i New York. SKL:s ordförande Anders Knape deltar för att representera lokal och regional nivå.

Anders Knape med FN:s Generalsekreterare

SKL:s ordförande Anders Knape tillsammans med Europarådets kongress hos FN:s Generalsekreterare.

– Givet den lokala och regionala nivåns viktiga roll för att målen i Agenda 2030 ska nås är det angeläget att kommuner och regioner världen över involveras i rapporteringen och uppföljningen av Agenda 2030 säger Anders Knape, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.

Det finns ett stort engagemang för Agenda 2030 och de globala målen för hållbar utveckling bland kommuner och regioner, inte bara i Sverige utan i världen över. Enligt SKL:s paraplyorganisation på europeisk nivå, CEMR, kan en majoritet av målen inte nås utan stöd från den lokala och regionala nivån.

– Därför är det viktigt att FN och dess medlemsstater erkänner den centrala roll lokala och regionala nivån har i det fortsatta genomförandet av agendan, säger Anders Knape.

Hur bidrar lokala och regionala myndigheter i uppföljningen?

Anders Knape kommer bland annat att delta på ett seminarium som handlar om att diskutera på vilket sätt lokala och regionala myndigheter kan bidra i rapporteringen till högnivåforumet och följa upp sitt eget arbete med Agenda 2030.

SKL arbetar bland annat genom Rådet för främjande av lokala och regionala analyser, RKA, med att stödja kommuners och regioners arbete med uppföljning, jämförelser och analyser i genomförandet av Agenda 2030.

– Uppföljning är nödvändigt för ett framgångsrikt genomförande av agendan. I Sverige har vi goda förutsättningar för detta, mycket tack vare att vi har tillgång till statistik och data såväl på nationell som lokal och regional nivå, vilket inte är fallet i alla länder, säger Anders Knape.

Tematisk granskning av fem globala mål

Temat för årets högnivåforum är Empowering people and ensuring inclusiveness and equality och de fem globala mål som särskilt granskas är: God utbildning för alla (mål 4), Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt (mål 8), Minskad ojämlikhet (mål 19), Bekämpa klimatförändringarna (mål 13) samt Fredliga och inkluderande samhällen (mål 16).

– Svenska kommuner och regioner har genom sina uppdrag en viktig roll i genomförandet av de mål som i år står i fokus för uppföljningen vid HLPF och det är viktigt att vi visar det stora engagemang som finns för hållbarhetsfrågor på lokal nivå, säger Anders Knape.

Om Agenda 2030

I september 2015 antog FN:s generalförsamling Agenda 2030 med 17 globala mål för social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling som ska vara uppfyllda till år 2030.

FN:s politiska högnivåforum för hållbar utveckling, HLPF, utgör en årlig plattform för uppföljning och utvärdering av medlemsstaternas arbete med Agenda 2030 och de 17 målen för hållbar utveckling.

Den svenska delegationen till HLPF leds i år av socialförsäkringsminister Annika Strandhäll och består av representanter från regeringen, myndigheter, SKL, civilsamhällsorganisationer, näringslivs och akademi.

Matilda Lindberg
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!