Publicerad: 19 december 2017

Nyhet

SKL antar strategi för långsiktig hälsa

SKL:s styrelse har antagit en strategi för hälsa och kommer att stödja kommuner, landsting och regioner i deras arbete för att nå de gemensamma målen till år 2022.

Anders Henriksson

Anders Henriksson

- Strategi för hälsa innebär att Sveriges viktiga välfärdsverksamheter ska styras och samordnas för att främja hälsa och förebygga ohälsa. Detta genom att arbeta mot gemensamma mål, oavsett verksamhet, säger Anders Henriksson, förste vice ordförande SKL.

Strategin innehåller förslag på gemensamma och mätbara mål och indikatorer och omfattar skola, socialtjänst, vård och omsorg samt hälso- och sjukvård.

Gemensamt framtagna mål

Kommuner, landsting och regioner har gemensamt arbetat fram målen för Strategi för hälsa. Alla kommuner, landsting och regioner ska kunna använda målen i konkret arbete i den egna verksamheten. Indikatorerna finns i en nationell databas på kommun-, landstings/region- och nationell nivå.

Totalt handlar det om 22 mål till år 2022. Några exempel:

  • Färre 3-åriga barn ska ha karies (kariesfrihet ska öka med minst 2 procentenheter).
  • Fler elever i årkurs 9 ska vara behöriga till gymnasiet (öka med minst 2 procentenheter).
  • Minska antalet äldre som drabbas av fallskador (minska antalet fallskador bland individer 80+ år med 10/1000 invånare).
  • Fler nyanlända i arbete eller studier 90 dagar efter etableringsuppdraget (öka med minst 7 procentenheter).

- Vi står inför stora hälsoutmaningar och behöver en strategi för att möta dem. Allt börjar med en gemensam målbild; att fler barn ska få en lyckad skolgång, att fler ska slippa kroniska sjukdomar, att färre äldre ska skadas av fallolyckor. Vi kan förbättra hälsan för hela befolkningen när vi arbetar tillsammans, säger Anders Henriksson.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!