Publicerad: 2 april 2019

Nyhet

Satsning på kvinnors hälsa ger resultat

Ökad trygghet, stärkt eftervård och färre allvarliga bristningar. Det visar SKL:s rapport om regionernas satsningar på förlossningsvård och kvinnors hälsa som nu lämnats till regeringen.

Fredrik Lennartsson

Fredrik Lennartsson

Under 2018 fördelades 1,8 miljarder till regionerna för att kvinnor och deras familjer ska få en tryggare vård – före, under och efter graviditet. Drygt en miljard kronor har använts till bemanning, bland annat till anställningar av undersköterskor, barnmorskor och sjuksköterskor. På flera håll i landet har det dock varit svårt att rekrytera nya medarbete.

– För att möta kvinnornas behov och utveckla en mer jämlik vård behöver vi använda kompetensen rätt. Chefer och medarbetare bör diskutera vilka arbetsuppgifter som kan utföras av vem på bästa sätt, säger Fredrik Lennartsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Fler kvinnor går på eftervårdsbesök

Eftervården är ett prioriterat område inom ramen för överenskommelsen mellan regeringen och SKL. Andelen kvinnor som följs upp efter förlossning har ökat från 79 procent till 85 procent på tre år. Regionerna har förbättrat rutinerna och förtydligat kontaktvägen för att nå ut till fler kvinnor.

Men skillnaderna mellan regionerna är stora när det gäller att fånga upp kvinnor efter förlossning. Det är också betydligt fler kvinnor med högre utbildning (89 procent) jämfört med kvinnor med grundskoleutbildning (75 procent) som besöker mödrahälsovården efter förlossningen.

– Resultaten av rapporten visar att vården blivit mer tillgänglig för blivande och nyblivna föräldrar. Men vi behöver bli bättre på att involvera alla kvinnor i deras egen vård och behandling, säger Fredrik Lennartsson.

Föräldrar blir mer delaktiga i vården

Sedan 2018 kan medlen även användas till att förbättra neonatalvården. Flera av regionerna har möjliggjort för familjer med sjuka nyfödda eller för tidigt födda barn att vårdas tillsammans. På så vis blir föräldrar mer delaktiga i vården av det egna barnet. Det stärker anknytningen och främjar barnets hälsa på både kort och lång sikt.

Färre allvarliga bristningar

Många regioner har arbetat med att förebygga bristningar, genom utbildningsinsatser och stärkt teamarbete. Andelen allvarliga bristningar i samband med förlossning har minskat från 2,5 procent till 2,1 procent sedan 2015.

– Många av de insatser som görs är långsiktiga så jag tror att vi kommer se fortsatt positiva resultat framöver. Alla kvinnor i landet har rätt till en trygg och säker vård, säger Fredrik Lennartsson.

Överenskommelsen mellan regeringen och SKL omfattade totalt 1,8 miljarder kronor under 2018 för förbättringsarbeten inom vården före, under och efter graviditet, inklusive neonatalvården. Satsningen pågår till och med 2022.

Eva Estling
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!