Publicerad: 26 oktober 2016

Nyhet

Samarbete och utveckling för fler socionomer

Regeringen och högskolorna måste snabbt agera för att underlätta för kommunerna att säkra kompetensförsörjningen inom socialtjänsten. Det kräver Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, och Akademikerförbundet SSR idag.

Det är välkommet att SVT har satt ljuset på det ansträngda läget inom socialtjänsten och den ökande användningen av så kallade stafettsocionomer, som en följd av svårigheterna att rekrytera ordinarie personal. Det understryker ytterligare behovet av det utvecklingsarbete som är nödvändigt att bedriva och som redan har inletts. SKL har tillsammans med Akademikerförbundet SSR och Vision tagit fram en nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården som tar sikte på att kommunerna ska bli attraktiva som arbetsgivare.

Arbeta tillsammans

Socialtjänsten är det yttersta skyddsnätet för barn och unga som behöver skydd och stöd från samhället. Ska vi lyckas täta maskorna måste alla goda krafter arbeta tillsammans och vi måste dra åt samma håll, konstaterar SKL och Akademikerförbundet SSR.

– Vi vet att det finns både socionomer med yrkeserfarenhet och socionomstudenter som vill arbeta inom den sociala barn och ungdomsvården. För att kunna rekrytera måste kommunerna arbeta brett med att förbättra arbetsvillkoren, erbjuda introduktion till nya medarbetare och utbildning för chefer, säger Heike Erkers, förbundsordförande för Akademikerförbundet SSR.

Socionomexamen

Det har tidigare diskuterats om socionomexamen ska krävas för att arbeta inom den sociala barn- och ungdomsvården. SKL och Akademikerförbundet SSR är överens om att ambitionen är att kommunerna ska rekrytera socionomer till myndighetsutövningen.

– Vi arbetar också tillsammans med den nationella samordnaren som regeringen har tillsatt. Vi stödjer kommunerna i deras utvecklingsarbete men vi vill också rikta en särskild uppmaning till regering och högskolor att snabbt agera för att bidra till att kommunerna klarar kompetensförsörjningen, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Mer utbildning

– Vi menar att regeringen bör slå fast att de som redan arbetade som socialsekreterare inom den sociala barn- och ungdomsvården när regleringen om behörighet kom på plats, alltså den 1 juli 2014, ska anses behöriga med automatik. Vi riktar också en gemensam uppmaning till regeringen att tillsammans med högskolorna skyndsamt utarbeta vägar som underlättar för medarbetare, till exempel de som har en beteendevetarutbildning, att på ett lättillgängligt sätt kunna komplettera sin utbildning för att nå behörighetskraven. Regeringen och högskolorna måste även ta ansvar för att påbyggnads- och specialistutbildningar inom området barn och unga kommer på plats, säger Lena Micko och Heike Erkers.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!