Publicerad: 25 april 2016

Nyhet

Samarbete och planering nyckeln till god vård i sommar

Så gott som alla landsting och regioner uppger att bemanningssituationen förväntas att bli ansträngd under sommaren. Det visar SKL:s årliga enkätundersökning.

Enkäten Sommarplaneringen i vården 2016 (PDF, nytt fönster)

Den sammanvägda bedömningen som de flesta landsting och regioner gör är att läget i år generellt sett är oförändrat från förra året. Två landsting/regioner – Landstinget Västmanland och Region Örebro – bedömer att bemanningsläget ser bättre ut än förra sommaren.

Hans Karlsson, avdelningschef för vård och omsorg, SKL

– Precis som på andra arbetsplatser behöver och vill medarbetarna i vården vara lediga och ha semester. Landstingen och regionerna strävar alltid efter att säkra såväl patientsäkerhet som god arbetsmiljö, oavsett om det är långhelger eller sommartid. säger Hans Karlsson, chef på avdelningen för vård och omsorg.

Uppföljning efter sommaren

SKL kommer – precis som tidigare år – att följa upp hur sommaren har varit utifrån bemannings- och patientsäkerhetssynpunkt. Uppföljningen 2015 visade att bemanningssituationen blev bättre eller som förväntat, samt att antalet överbeläggningar eller utlokaliserade patienter inte ökade.

Vissa yrkesgrupper svårare att rekrytera

Undersköterskor och vårdbiträden ser inte ut att innebära stora problem. Vad gäller sjuksköterskor däremot anger samtliga arbetsgivare problem, för några handlar det om att hitta grundutbildade sjuksköterskor.

Specialistsjuksköterskor

Behovet av specialistsjuksköterskor skiljer sig mellan landstingen/regionerna men framförallt är behovet stort inom intensiv, operation, psykiatri, medicin, akut, barn- och ungdom, anestesi och distrikt. Nära 80 procent av arbetsgivarna räknar också med att barnmorskor blir fortsatt svåra att rekrytera.

För den dryga hälft av landstingen/regionerna som uppger att de har problem att rekrytera läkare rör det sig främst om specialistinriktningar där det råder en generell efterfrågan som inte har med sommaren att göra, som specialistläkare inom allmänmedicin och psykiatri.

Detta gör landstingen och regionerna

De flesta jobbar med bemanningsplaneringen kontinuerligt under hela året och åtgärderna är sådana som arbetsgivarna genomför året om och är inte specifika för sommarplaneringen.
Planerade, icke akuta vårdinsatser förläggs före eller efter sommarperioden.

Stärkt kompetens och sommarförmåner
I stort sett samtliga landsting/regioner ges introduktion för sommarvikarier. Mer än hälften satsar på extra yrkesintroduktion för nyutexaminerade sjuksköterskor. Många arbetsgivare erbjuder sina medarbetare särskilda ”sommarförmåner" som extra ersättningar för flytt av semestrar.

Samverkan primärvård – kommun

Förutom att de i de flesta landsting och regioner finns en kontinuerlig samverkan mellan primärvård och kommun, inrättas på många håll särskilda planeringsgrupper med olika aktörer och kompetenser under sommaren. Syftet är att förenkla kontaktvägar, säkra vårdkedjor och använda resurserna rätt, särskilt under perioder som innebär utmaningar. Under sommaren utökar man också den typ av insatser som styr patientflödet till rätt vård. Det kan handla om att använda sig av vårdkoordinatorer och vårdlotsar och att ge tydlig information till patienter via 1177 Vårdguiden och e-tjänster på 1177.se.

Tydligare ledning och tätare samverkan

Flera landsting lyfter fram exempel på en utökad samverkan mellan aktörer, framförallt mellan landstingen/regionerna och kommunerna och med primärvården och andra vårdgivare. Samarbetet har en stor betydelse för vården under sommaren och underlättar möjligheterna för samordning kring gemensamma patienter och att använda resurserna rätt.
Enkäten genomfördes under april. 19 av 20 landsting och regioner svarade.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!