Publicerad: 26 september 2017

Nyhet

Så blev sommaren i vården 2017

Trots en periodvis ansträngd situation på sina håll har landstingen och regionerna ändå sammantaget levererat en god och säker vård i sommar. Det visar en enkät från SKL.

Hans Karlsson

Hans Karlsson

Några av nyckelfaktorerna är personalens engagemang, tidig planering och genomtänkta rutiner. Så kan landstingens och regionernas svar sammanfattas på hur vården har fungerat under sommaren.

Inför sommaren uppgav så gott som alla landsting att bemanningssituationen förväntades att bli ansträngd. Resultatet efter sommaren visade att för tre av landstingen blev det bättre än väntat, för övriga som förväntat.

Fler satsar på att använda kompetensen rätt

En tydlig trend för att klara bemanningen är att landstingen renodlat sjuksköterskornas arbetsuppgifter genom att låta andra vård- och omsorgskompetenser hantera vissa arbetsuppgifter. Nästan alla ökade rekryteringen av till exempel socionomer, farmaceuter, fysioterapeuter och personal inom städning och kost. En ny personalgrupp har tillkommit 2017, nämligen vårdbiträden.

– När varje medarbetares kompetens används på rätt sätt så skapas dels största nyttan för patienterna, dels blir arbetet än mer utvecklande och stimulerande, säger Hans Karlsson, chef för avdelningen vård och omsorg på Sveriges Kommuner och Landsting.

Tre fjärdedelar av landstingen uppgav rekrytering av olika kompetenser som en av de effektivaste åtgärderna för att klara bemanningssituationen. Förra året var det hälften som uppgav samma sak.

En säker vård

Inget landsting eller region har upplevt att patientsäkerheten varit hotad. Dock har såväl överbeläggningar samt att patienter vårdats på annan avdelning än där det medicinska ansvaret och kompetensen för patienten utgår från, ökat (utlokalisering).

– Det är naturligtvis allvarligt, men vården har kompetenta och engagerade medarbetare som kan hantera dessa situationer på ett sätt som minimerar riskerna, säger Hans Karlsson.

Förlossningsvården överlag välfungerande

Den generella bilden är att trycket periodvis har varit högt men överlag fungerat väl.

Totalt föddes drygt 30 000 barn under juni-augusti, ungefär lika många som de senaste fem åren.

Av de 18 landsting och regioner som svarat uppger 12 att de inte haft några problem med brist på platser.

För de 6 landsting/regioner som behövt hänvisa vidare, handlar det om totalt 515 kvinnor som hänvisats inom det egna landstinget och 108 utanför det egna.

Att förlossningar sker på annan klinik förekommer under hela året.

Enkät, Sommaren i vården 2017 (PDF, nytt fönster)

Enkätundersökningen genomfördes under perioden 17-31 augusti 2017. 19 av 21 landsting/regioner svarade.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!