Publicerad: 22 augusti 2019

Nyhet

Risk för försvagad arbetsmarknad framöver

Arbetsmarknaden är stark, men fler tecken pekar på risk för vikande sysselsättning framöver. I SKL:s skatteunderlagsprognos har endast små justeringar gjorts jämfört med tidigare prognos.

Annika Wallenskog

Annika Wallenskog

Sveriges Kommuner och Landsting bedömer i årets tredje prognos över skattunderlagets utveckling och makroanalys att arbetsmarknaden kan komma att försvagas under 2019 och 2020. Den svagare konjunkturen, där arbetslösheten kan stiga något, beräknas dock matta av skatteunderlagets tillväxt med fördröjning.

SKL:s senaste makroprognos innebär endast små revideringar för den reala ekonomin. Inkommande statistik har överlag legat väl i linje med SKL:s tidigare prognos i maj, men samtidigt har riskerna för en kraftigare ekonomisk inbromsning i Sverige ökat, utifrån en rad orosmoln i omvärlden. Osäkerheten i prognosen är därmed hög, speciellt för utvecklingen under nästa år.

Skatteunderlaget ser ut att landa något högre 2018 och 2019 än SKL tidigare har beräknat och en avmattning sker först år 2020.

– Högkonjunkturen går mot sitt slut under nästa år och kommuner och regioner står redan nu inför stora ekonomiska utmaningar. Kostnaderna ökar mer än intäkterna framöver på grund av växande andel barn, unga och äldre, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på SKL.

Regeringen presenterade idag även en ekonomisk prognos för de kommande åren och bekräftade i huvudsak deras tidigare prognoser.

SKL:s prognos visar redan en svagare sysselsättning. Kommunerna förväntas likt tidigare besked få ett ökat statsbidrag på fem miljarder kronor 2020 och regeringen upprepade att det finns ett gap mellan kostnader och intäkter som kommer att öka till 90 miljarder kronor fram till 2026 om kostnaderna ökar i takt med befolkningen.

SKL gör prognoser på skatteunderlagets utveckling fem gånger om året; i februari, april, augusti, oktober samt december. Underlaget syftar till att ge kommuner, landsting och regioner en uppfattning om hur skatteintäkterna, som ligger till grund för budgeten, kommer att utvecklas.

Två gånger per år presenterar SKL även Ekonomirapporten. Nästa rapport kommer den 16 oktober 2019.

Annika Wallenskog
Chefsekonom

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!