Publicerad: 13 november 2018

Nyhet

Riksdagen bör rösta nej till regional planering

SKL vill att riksdagen röstar nej till civilutskottets förslag att införa bestämmelser om obligatorisk regional fysisk planering i plan- och bygglagen. Det försvagar den lokala demokratin.

Lena Micko, SKL:s ordförande; Anders Knape, SKL:s 2:e vice ordförande

Lena Micko och Anders Knape

Civilutskottets förslag, som riksdagen hanterar den 14 november, innebär att regionerna i Stockholm och Skåne ska göra planer som bland annat pekar ut var det ska byggas bostäder. Utskottet skriver att den regionala planen ska vara vägledande för hur kommunerna ska använda mark och vatten.

Lokala demokratin försvagas

I praktiken kan den regionala planen bli styrande. Kommuner kan bli tvungna att göra översikts- och detaljplaner som utgår från den regionala planen. Domstolar kan komma att använda den regionala planen när de överprövar kommunernas planer. Civilutskottets förslag riskerar att försvaga kommunernas rådighet över hur mark och vatten ska användas, säger Lena Micko, ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

SKL är för en regional fysisk planering som samordnar och stödjer kommunernas arbete. Men planeringen behöver ske tydligt avskild från plan- och bygglagen, så att det fortsatt är våra lokalpolitiker som ansvarar för hur våra samhällen bebyggs. Det vore en stor och omotiverad åtgärd att flytta medborgarnas ansvarsutkrävande från lokal till regional nivå, säger Anders Knape, SKL:s andre vice ordförande.

Utskottets förslag ger inte fler bostäder

Civilutskottets förslag grundas på en statlig utredning som slutfördes 2015. Redan då underströk SKL att en eventuell regional planering inte bör regleras i plan- och bygglagen. SKL framhöll också att förslaget inte skulle öka bostadsbyggandet.

– Bostadsbristen har inte sin orsak i bristande eller otillräcklig planering. Kommunerna planerar tvärtom för många fler bostäder än vad marknaden bygger. Det visar de studier som SKL gör kontinuerligt på området, säger Anders Knape.

– Viljan är stor bland kommunerna att lösa bostadsbristen. Det är angeläget att staten är med och bidrar. Bland annat genom att förändra regelverk som förvårar byggande på attraktiv mark, genom att bidra till effektivare byggprocesser och genom att ge de svagaste grupperna på bostadsmarknaden bättre ekonomisk stöd, säger Lena Micko.

Germund Persson
Chefsjurist

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!