Publicerad: 7 november 2018

Nyhet

Rehabkoordinator viktig funktion för återgång i arbete

En ny kartläggning från SKL visar att de flesta av landstingens rehabiliteringskoordinatorer tar kontakt med arbetsgivaren för att underlätta återgång i arbetet under sjukskrivning.

Heléne Lundkvist Nymansson

Helén Lundkvist Nymansson

Sedan 2016 har alla landsting en funktion för koordinering som stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen. Idag finns drygt 1000 rehabiliteringskoordinatorer i landet, de flesta i primärvården. Rehabiliteringskoordinatorn ska vara ett stöd för patienten under sjukskrivningen, samordna hälso- och sjukvårdens insatser och samverka med externa aktörer, där arbetsgivare är en särskilt viktig aktör.

– Rehabiliteringskoordinatorn är ett bra stöd till sjukskrivna patienter. En viktig uppgift som koordinatorn har är att främja samverkan runt patienten med externa aktörer såsom Försäkringskassa, arbetsgivare och Arbetsförmedlingen. En väl fungerande samverkan kan vara avgörande för att en patient ska komma tillbaka till sitt arbete, säger Helén Lundkvist Nymansson, sektionschef på avdelningen för vård och omsorg på SKL.

Enkätundersökning

SKLs enkätundersökning med rehabiliteringskoordinatorer genomfördes under våren 2018. Syftet var att få en samlad, nationell bild av rehabiliteringskoordineringen som utgångspunkt för framtida uppföljningar. Totalt medverkade 765 koordinatorer i undersökningen och besvarade frågor om sina förutsättningar för att utföra uppdraget.

– Vi ville särskilt veta i hur stor utsträckning koordinatorerna tar kontakt med patienternas arbetsgivare för att stödja återgång i arbete efter sjukskrivning. Det är glädjande att resultaten är så positiva, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Enkätsvaren visar att rehabiliteringskoordinatorn axlar rollen som både kontaktperson och samverkanspartner med patienternas arbetsgivare. 95 procent av rehabiliteringskoordinatorerna tar vid behov kontakt med arbetsgivare efter att patienten gett sitt samtycke. Utöver det deltar 63 procent av koordinatorerna i möten med patienten och arbetsgivaren och 18 procent uppger att de gör arbetsplatsbesök.

– Undersökningen är en bra grund för att följa utvecklingen av koordineringsfunktionen i landstingen, säger Helén Lundkvist Nymansson.

Rehabiliteringskoordinering inom hälso- och sjukvården

  • Svarsfrekvensen var drygt 74 procent (765 personer) och kartläggningen genomfördes som en webbaserad enkätundersökning.
  • De flesta rehabiliteringskoordinatorer har en högskoleutbildning inom hälso- och sjukvården, vanligast är arbetsterapi-, fysioterapi- eller sjuksköterskeutbildning.
  • En tredjedel hade arbetat som rehabiliteringskoordinatorer mindre än ett år, en tredjedel mellan ett till tre år och knappt en tredjedel fler än tre år.
  • De flesta koordinatorerna arbetar inom primärvården, 79 arbetar inom psykiatrin.

Anna Östbom
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!