Publicerad: 15 april 2016

Nyhet

Regler för estetisk kirurgi

SKL välkomnar ambitionen att förbättra säkerheten för personer som genomgår estetiska behandlingar.

Anders Henriksson, 1:e vice ordförande, SKL

– Dagens regelverk är otydligt och erbjuder inte ett tillräckligt skydd mot skador i samband med estetiska behandlingar. Ett tydligare regelverk behövs, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande för Sveriges Kommuner och Landsting.

Utredningen föreslår bland annat att kroppsbehandlingar som innefattar kirurgiska ingrepp endast får utföras av legitimerad läkare eller legitimerad tandläkare inom sina respektive kompetensområden och att kroppsbehandlingar som innefattar injektioner endast får utföras av legitimerad läkare, legitimerad tandläkare, legitimerad sjuksköterska eller legitimerad tandhygienist inom sina respektive kompetensområden.

– Det är positivt eftersom det i nuläget till exempel är oklart vilka yrkesgrupper som får ge injektioner som inte är läkemedel, säger Anders Henriksson.

Tillsyn och tillstånd

SKL ser dock ett antal brister med utredningens förslag.

Ett sådant är tillsyn och tillståndsgivning, som utredaren föreslår ska ligga på kommunerna.

SKL anser att det behöver utredas vidare om det finns alternativa kontrollorgan som kan ansvara för dessa uppgifter.

– Om regeringen, efter en konsekvensanalys, bedömer att kommunerna ska vara ansvariga, måste regleringen vara tydlig och att det tydligt framgår vad en tillståndsprövning och tillsynen ska omfatta, säger Anders Henriksson.

Försäkring behövs

SKL avstyrker förslaget om att verksamheter som erbjuder estetiska behandlingar inte ska behöva teckna en ansvarsförsäkring.

– En försäkring mot eventuella skador i samband med behandlingen, syftar till att skydda både den enskilde patienten/konsumenten och det allmänna, i detta fall landstingen, som inte ska behöva stå för kostnader som den enskilde näringsidkaren orsakat genom felaktigt utförda behandlingar, säger Anders Henriksson.

– SKL anser också att det bör utredas vidare om det inte ska införas en nedre åldersgräns för kroppsbehandlingar, åtminstone för behandlingar som kan innebära särskilt allvarliga hälsorisker.

– Om en lagstiftning införs för verksamheter som genomför estetiska behandlingar enligt utredningens förslag, vill SKL påpeka att utredningens beskrivning av behandlingar i munhålan, är något förenklad och resonemanget behöver utvecklas. Som förslaget är utformat i nuläget, så kommer den absoluta merparten av verksamheterna, både offentliga och privata, som bedriver tandvård omfattas.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!