Publicerad: 27 juni 2019

Nyhet

Regionkommittén och Europarådets kongress firar 25 år

I dag säger Sveriges regioner och kommuner grattis till två institutioner som blivit en del av det dagliga arbetet på hemmaplan: Europeiska regionkommittén och Europarådets Kongress.

EU:s Regionkommitte och Europarådets Kongress firade idag, torsdag, 25 år och bland talarna fanns SKL:s ordförande Anders Knape.

Europeiska regionkommittén och Europarådets Kongress firade idag, torsdag, 25 år och bland talarna fanns SKL:s ordförande Anders Knape.

Kommuner och regioner i Sverige bidrar aktivt till att stärka och utveckla den lokala och regionala beslutsnivån i Europa. Det kommunala självstyret bidrar till att stärka invånarnas tilltro till demokratin.

Vid det gemensamma firandet i Bryssel deltog Anders Knape i rollen som ordförande för Kongressen.

– Descentralisering bygger demokrati och är en viktig faktor för att klara Europas utmaningar. Det skapar förankring och delaktighet hos medborgarna och leder till smarta och hållbara arbetssätt. Vi ska vara stolta över våra 25 år, men också fokusera på om institutionerna har rätt verktyg och befogenheter för att möta framtiden, sa Anders Knape i sitt anförande.

SKL stödjer de förtroendevalda som har uppdrag i Europeiska regionkommittén (ReK) och Europarådets Kongress för lokala och regionala myndigheter (Kongressen). Sverige har aktiva SKL-politiker vars engagemang och kompetens lett till uppdrag som rapportörer, utskottssamordnare och presidieposter i flera partigrupper.

– Sverige är en stark röst i båda institutionerna, säger Anders Knape.

Kongressen och Regionkommittén bildades år 1994 för att stärka kopplingen från Europarådet och EU till den lokala och regionala nivån. Regionkommittén ger kommuner och regioner möjlighet att påverka i EU genom att bedöma EU:s lagstiftning och politik ur ett lokalt och regionalt perspektiv. Kongressen huvuduppgift är i sin tur att främja demokrati, respekten för de mänskliga rättigheterna och rättsstatens principer.

– Den lokala och regionala dimensionen är viktig när Europaparlamentet eller rådet fattar beslut. Vill Europas regeringar utveckla och stärka demokratin: lyssna på den lokala och regionala nivån, säger Anders Knape.

Regionkommittén representerar hela skalan av lokal- och regionalpolitiska aktörer i EU, här sitter regionpresidenter i stora regioner tillsammans med ledamöter från mindre kommunala församlingar.

Kongressen motsvarar i sin tur mer än 150 000 lokala samhällen i Europa. Det är röster från kommuner och regioner som spelar en stor roll i upprätthållandet av samhällets sociala strukturer, för medborgarnas tillit till samhällets institutioner och för främjandet av demokrati. Genom Regionkommitténs och Kongressens arbete har dessa röster även fått ta en viktig plats på den europeiska arenan.

Marcus Holmberg
Samordnare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!