Publicerad: 20 november 2019

Nyhet

Regionerna minskar sin klimatpåverkan

Regionerna minskar sin miljö- och klimatpåverkan på flera områden, visar en ny rapport. Ett av flera positiva resultat är att 90 procent av kollektivtrafiken nu körs med förnybara drivmedel.

Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad, SKL

Gunilla Glasare

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) publicerar i dag, för sjätte året i rad, rapporten Öppna jämförelser av miljöarbetet i regionerna. Rapporten visar på mycket positiva resultat för tioårsperioden 2009-2018:

 • Förskrivningen av antibiotika har minskat med närmare 25 procent.
 • Andelen inköpta livsmedel som är ekologiska har ökat från 13 till 43 procent.
 • Andelen förnybara drivmedel i kollektivtrafiken har ökat från 42 till 90 procent.
 • Energianvändningen per lokalyta har minskat med 12 procent.
 • Klimatutsläppen från medicinska gaser har minskat med 52 procent.

Stora variationer i regionernas resultat

– Regionerna gör stora framsteg i sitt arbete för minskad miljö- och klimatpåverkan. Det är glädjande och viktigt. Men även om utvecklingen är positiv, så är det stora regionala skillnader i resultaten, säger Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Ny sammanställning av regionernas klimatredovisningar

SKL redovisar samtidigt för första gången en sammanställning av regionernas klimatredovisningar. En klimatredovisning visar upp vilka klimatutsläpp en organisation har och på vilka områden. Alla regioner som gör klimatredovisningar visar upp minskade utsläpp över tid för de områden som ingår i redovisningarna.

– Klimatredovisningen är ett effektivt redskap för minskad klimatpåverkan. Syftet med vår sammanställning är att låta regionerna lära av varandras redovisningar och på så sätt fortsätta att minska sina utsläpp, säger Gunilla Glasare.

Vilka utsläpp som redovisas skiljer sig åt mellan regionerna.

– Därför går det inte att jämföra regionernas utsläpp och hur de utvecklas utifrån klimatredovisningarna. Däremot innebär olikheterna i hur regionerna gör klimatredovisningar att det finns mycket som de kan lära av varandra och de kan inspireras av varandras resultat, säger Gunilla Glasare.

Fakta

Genom Öppna jämförelser kan kommuner och regioner jämföra information om kvalitet, resultat och kostnader inom verksamhetsområden som kommuner och regioner ansvarar för eller är en viktig part i. Öppna jämförelser görs inom dessa områden:

 • Företagsklimat
 • Hälsa och sjukvård
 • Samhällsplanering och säkerhet: Kollektivtrafik, miljöarbete, planläggning och tidsåtgång samt trygghet och säkerhet
 • Skola: grundskola, gymnasieskola
 • Socialtjänst: ekonomiskt bistånd, krisberedskap inom socialtjänsten, missbruks- och beroendevård, social barn- och ungdomsvård, stöd till personer med funktionsnedsättning, våld i nära relationer, vård och omsorg om äldre samt brukarundersökningar inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinderområdet
 • Folkhälsa
 • Jämställdhet

Andreas Hagnell
Handläggare

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!