Publicerad: 15 december 2017

Nyhet

Regeringen och SKL överens på fyra viktiga vårdområden

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting har idag godkänt fyra överenskommelser mellan regeringen och SKL på vårdområdet.

Anders Henriksson & Annika Strandhäll.

De fyra överenskommelserna är:

  1. Patientmiljarden
  2. Kortare köer i cancervården
  3. Kvalitetsregister
  4. Försäkringsmedicinska utredningar

Överenskommelserna omfattar närmare 2 miljarder kronor, där majoriteten går till landstingen och regionerna.

– Vi satsar på en trygg och modern vård i hela landet. Patientmiljarden och överenskommelsen om kortare köer i cancervården är viktiga pusselbitar för att kapa vårdköerna och förbättra tillgängligheten, säger socialminister Annika Strandhäll.

– De överenskommelser vi nu träffat med regeringen kommer att bidra till en fortsatt god utveckling av vården och vara till gagn för både patienter och personal. Vi är särskilt nöjda med satsningen på primärvården och cancervården, men även att vi kan fortsätta att utveckla kvalitetsregister för en kunskapsbaserad sjukvård, säger Anders Henriksson, 1:e vice ordförande SKL.

Förstärkt vårdgaranti i primärvården

Patientmiljarden är en budgetsatsning som presenterades i budgetpropositionen för 2018. I och med överenskommelsen är detaljerna klara. 490 miljoner kronor ska gå till landsting och regioner för att stötta införandet av den förstärkta vårdgarantin i primärvården som regeringen vill införa från den 1 januari 2019, där patienten inom tre dagar ska få en medicinsk bedömning från legitimerad vårdpersonal (jämfört med dagens sju dagar för att få träffa läkare). Landsting och regioner ska även förbereda för att kunna mäta uppfyllnaden av det nya förslaget till vårdgaranti.

490 miljoner kronor ska också gå till att stödja införandet av patientkontrakt, som idag finns som pilotprojekt i tre landsting och regioner. Landsting och regioner ska under 2018 säkerställa att man har rutiner för att erbjuda patienter fast vårdkontakt samt se till att patienter i högre grad kan få en tid till nästa vårdkontakt direkt i handen och få tider anpassade till egna önskemål och behov. Under 2018 kommer ett utvecklingsarbete för att närmare specificera form och innehåll för patientkontrakten att bedrivas.

Landsting och regioner ska skicka in årliga handlingsplaner under de år patientmiljarden ska finnas (2018-2021). Från 2019 ska de redovisa hur man lyckas med att uppnå vårdgarantins fyra olika mått, såväl nya som gamla, och redovisa för vilka åtgärder man planerar för att förbättra tillgängligheten. I överenskommelsen finns också insatser för att åstadkomma erfarenhetsutbyte mellan landsting och regioner.

Kortare väntetider i cancervården

Kortare väntetider i cancervården är en fortsättning på en pågående satsning från regeringen. För 2018 fördelas 500 miljoner kronor, i och med överenskommelsen är detaljerna hur dessa pengar ska fördelas klara.

391 miljoner fördelas mellan landsting och regioner som stimulansmedel. Utbetalning av dessa medel sker i början på april och i slutet av november 2018. I april får de landsting och regioner som fortsätter att införa standardiserade vårdförlopp i enlighet med denna överenskommelse 195 000 000 kronor. Till de landsting och regioner som lämnar in en redovisning för hur de har arbetat enligt inlämnad handlingsplan under 2018 fördelas 196 000 000 kronor i den andra utbetalningen. I redovisningen ska det framgå att de tre nya stan­dard­iserade vårdförloppen har införts senast den 1 november 2018.

Resterande medel fördelas genom SKL och relevanta myndigheter för att genomföra överenskommelsens olika delar.

Regeringen genomförde under våren och sommaren 2017 ett rådslag om framtidens cancervård. Detta tas med i det fortsatta arbetet med en långsiktig inriktning för arbetet med cancervården som regeringen aviserade i budgetpropositionen för 2018.

I och med överenskommelsen tillförs ytterligare tre cancerdiagnoser som standardiserade vårdförlopp. Det är vulvacancer, neuroendokrina buktumörer och buksarkom som nu tillförs de 28 diagnoser som redan är införda.

Överenskommelsen omfattar också bland annat mötesplats för kunskapsutbyte, preventivt arbete och tidig diagnostik av hudcancer samt ett stöd till generellt införande av screening för tjock- och ändtarmscancer.

Stöd till nationella kvalitetsregister

Stöd till nationella kvalitetsregister är en överenskommelse mellan regeringen och SKL som fördelar 200 miljoner kronor, där majoriteten går till grundanslag till registren. Staten står för hälften av satsningen.

De nationella kvalitetsregistren utgör en stor tillgång för svensk hälso- och sjukvård och omsorg och har bidragit till de goda resultat för patienterna som svensk sjukvård kan uppvisa i internationella jämförelser. Det finns många exempel på att kvalitetsregistren har bidragit till färre vårdskador samt till att variationen mellan olika enheter minskat och framför allt till minskat lidande och bättre livskvalitet för patienterna. Det finns i dagsläget ett 100-tal kvalitetsregister som får nationellt stöd. Registren täcker flera olika områden så som cancer, lungsjukdomar, psykiatri och tandvård m.m.

I enlighet med denna överenskommelse ska landstingen, regionerna och staten verka för att förändra och vidareutveckla systemet för nationella kvalitetsregister. Målet är kvalitetsregister som används och utjämnar skillnader, som ett viktigt stöd för att uppnå en kunskapsbaserad och jämlik hälsa och resurseffektiv vård och omsorg. En ny ledningsfunktion inrättas också under 2018.

Möta behoven av fördjupade underlag

Överenskommelsen om försäkringsmedicinska utredningar syftar till att möta den enskildes och Försäkringskassans behov i vissa fall av fördjupade underlag i form av försäkringsmedicinska utredningar. Underlagen ska ge en fördjupad beskrivning av sjuk­domens konsekvenser för individens funktionstillstånd och förmåga till aktivitet.

I vissa ärenden finns det be­hov av försäkringsmedicinska utredningar som baseras på enbart en läka­res utredning, så kallade särskilt läkarutlåtande (SLU). I andra ärenden finns det behov av en teambaserad medicinsk utredning (TMU) med inslag av flera kompetenser inom hälso- och sjukvården.

Regeringen och SKL har sedan 2010 ingått överenskommelser om att ge ersättning till landstingen som levererat försäkringsmedicinska utred­ningar i form av SLU och TMU, den nya överenskommelsen omfattar 250 miljoner kronor för ersättning till landsting och regioner som, inom föreskriven tid, levererar dessa undersökningar efter beställning från Försäkringskassan. Försäkringskassan ansvarar för att flödet av beställningar görs på ett sådant sätt att landsting och regioner ges förutsättningar att utföra sådana utredningar.

Har du en fråga med anledning av det pågående virusutbrottet?

Titta först på våra frågor och svar som finns här på webbplatsen.

Covid-19 och det nya coronaviruset
Hjälpte informationen på sidan dig?

Tack för att du hjälper oss!